Thông tin Công nghiệp

Xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày đăng: 2021-09-09

Thực hiện Công văn số 2450⁄UBND-KTN ngày 13⁄8⁄2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 16⁄2019⁄QĐ-UBND ngày 05⁄8⁄2019 đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế quản lý.

Thông tin Thương mại

Phổ biến, thông tin về sắp xếp dừng đỗ các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng: 2021-09-15

Sở Công Thương nhận được Công văn số 1284⁄SCT-QLTM ngày 11⁄9⁄2021 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc thông tin sắp xếp nơi dừng đỗ phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh vào khu vực dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng của Công ty Cổ phần quốc tế Lạng Sơn.

Thông tin Khuyến công

Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến chè cổ thụ”

Ngày đăng: 2021-08-19

Thực hiện Quyết định số 3536⁄QĐ-BCT, ngày 30⁄12⁄2020 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021. Chiều 17⁄8⁄2021, Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu phối hợp với Hợp tác xã (HTX) Biên Cương, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến chè cổ thụ”.

Đảng, Đoàn thể

Sở Công Thương Lai Châu: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng: 2021-06-20

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH⁄TU ngày 30⁄3⁄2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu. Trong 02 ngày 18 và 19⁄6⁄2021, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.