Kế hoạch triển khai các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tại tỉnh Lai Châu

Ngày 29/09/2023, UBND tỉnh Lai Châu triển khai Kế hoạch số 3731/KH-UBND về việc triển khai các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số ...

Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử áp dụng chung đối với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 13/9/2023, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1429/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử áp dụng chung đối với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lai Châu

Ngày 30/8/2023, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định 1380/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính ...

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

 31/08/2023, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1393/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng ...

Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Ngày 28/7/2023, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 2837/UBND-KSTT về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Ngày 13/7/2023, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 2624/UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho ...

Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ngày 01/7/2023, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 910/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu.

Thông báo về việc thay đổi mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

       Thực hiện Công văn số 1857/UBND-KTN ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Công văn số 1858/UBND-KTN ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về ...

Quyết định phê duyệt và Công bố kết quả điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 3007/QĐ-UBND phê duyệt và Công bố kết quả điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 0