* Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương bao gồm:

a) Các phòng chuyên môn gồm:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Quản lý Thương mại;

- Phòng Quản lý Công nghiệp;

- Phòng Quản lý Năng lượng;

b) Đơn vị trực thuộc:

- Trung tâm khuyến công.