Thực hiện Công văn số 251/CT-ĐC ngày 05/3/2024 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; căn cứ Quyết định 1885/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà ...