Căn cứ Quyết định số 797⁄QĐ-SCT ngày 13/5/2024 của Giám đốc Sở Công Thương Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu. Theo đó, Phòng Quản lý Công nghiệp có chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi trường; công nghiệp chế biến khác; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; sản xuất và tiêu dùng bền vững; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

B. Nhiệm vụ

1. Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh

Dự thảo quyết định; kế hoạch phát triển; chương trình, dự án, đề án; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các văn bản khác theo phân công của lãnh đạo Sở.

2. Tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản khác trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

4. Về công nghiệp cơ khí, luyện kim và công nghiệp điện tử: Tham mưu xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp điện tử; phát triển các sản phẩm cơ khí, điện tử trên địa bàn tỉnh.

5. Về công nghiệp hỗ trợ: Tham mưu xây dựng, trình ban hành và phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

          6.  Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng)

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản sau khi được phê duyệt theo thẩm quyền;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

7. Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

- Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Thẩm định và cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho tổ chức, cá nhân;

- Cấp, cấp lại hoặc thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;

- Huấn luyện, kiểm tra huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp được phân công, phân cấp tại Luật hóa chất, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật có liên quan.

8. Về công tác quản lý an toàn đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

- Huấn luyện an toàn hóa chất; công tác tập huấn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người áp tải, người xếp, dỡ, thủ kho trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

- Hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện theo quy định;

- Chủ trì thẩm định, chấp thuận tài liệu an toàn theo quy định của pháp luật;

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào chai, vào xe bồn; Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào phương tiện vận tải.

          9. Về bảo vệ môi trường và phát triển công nghiệp môi trường

- Chủ trì thực hiện Đề án phát triển công nghiệp môi trường, các nhiệm vụ phát triển công nghiệp môi trường và kinh tế tuần hoàn, các chương trình, dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Công thương trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

- Thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về các chỉ tiêu thống kê môi trường thuộc phạm vi ngành Công thương.

10. Về công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác: Triển khai thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: Công nghiệp tiêu dùng (dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa); công nghiệp thực phẩm (rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ).

11. Về khuyến công

Chủ trì, tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công tại địa phương, cụ thể:

- Xây dựng, trình ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế tại địa phương;

- Xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công địa phương. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai kế hoạch, đề án, nhiệm vụ khuyến công hàng năm trên địa bàn; tổ chức nghiệm thu và kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, mục đích và các quy định hiện hành; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác khuyến công địa phương;

- Theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan về công tác khuyến công tại địa phương theo quy định.

12. Về cụm công nghiệp

Chủ trì, tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Xây dựng, trình và tổ chức thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp, chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

- Chủ trì thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp;

- Chủ trì hoặc tham gia ý kiến các hồ sơ, thủ tục liên quan đến triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

13. Về tiểu thủ công nghiệp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, hướng dẫn, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tập thể, hợp tác xã ngành Công thương, làng nghề tiểu thủ công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và UBND tỉnh xét tặng danh hiệu Thợ giỏi và Nghệ nhân cấp tỉnh.

14. Về sản xuất và tiêu dùng bền vững: Tổ chức thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy và phát triển lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh.

15. Về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa: Chủ trì, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa.

16. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được giao.

17. Quản lý nhà nước và kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình thuộc lĩnh vực công nghiệp (trừ công trình năng lượng).

18. Phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Sở

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi trường; công nghiệp chế biến khác; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; sản xuất và tiêu dùng bền vững; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, thanh tra và đề xuất các biện pháp xử lý đối với các lĩnh vực được giao.

19. Thực hiện hợp tác quốc tế về công nghiệp theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

20. Hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao đối với các Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện.

21. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

22. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực được giao quản lý.

23. Quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định của nhà nước và của Sở.

24. Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, các đơn vị liên quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của Sở và các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.