* Các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương gồm: 

     1. Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu.