Căn cứ Quyết định số 797⁄QĐ-SCT ngày 01/11/2022 của Giám đốc Sở Công Thương Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu. Theo đó, Phòng Quản lý Năng lượng có chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

            A. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

B. Nhiệm vụ

1. Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh

Dự thảo quyết định; kế hoạch phát triển; chương trình, dự án, đề án; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh và các văn bản khác theo phân công của lãnh đạo Sở.

2. Tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh: Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản khác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

4. Về điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải trên địa bàn tỉnh;

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định; tổ chức thực hiện công tác cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp được UBND tỉnh ủy quyền;

- Thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện đối với lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương theo đề nghị của đơn vị phân phối điện hoặc đơn vị phân phối và bán lẻ điện;

- Chủ trì và phối hợp với đơn vị điện lực liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện khi bên bán điện thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện trong hệ thống điện;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tập huấn, sát hạch và cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực theo quy định của Bộ Công Thương;

- Thực hiện công tác giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp dưới 110kV theo quy định;

- Thẩm tra, tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt đề án giá bán điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện tại khu công nghiệp kết hợp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác (nhà máy phát điện tại chỗ; mua điện từ các nguồn điện tại chỗ như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối);

- Tổ chức lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn áp dụng mô hình quản lý năng lượng; kiểm tra, giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn, định mức, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong công nghiệp, kinh doanh, thương mại và dân dụng; tổng hợp danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh để gửi văn bản về Bộ Công Thương;

- Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện quy định về hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng thuộc địa bàn quản lý.

5. Xây dựng kế hoạch huấn luyện, kiểm tra, xếp bậc, cấp thẻ an toàn điện đối với người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới thuộc tổ chức hoạt động theo Luật Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới.

6. Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Sở: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở, công trình ngành Công thương trên địa bàn quản lý thực hiện công tác phòng chống thiên tai và ứng cứu khẩn cấp theo quy định.

7. Về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi quản lý

- Thẩm định, tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt: Quy trình vận hành đơn hồ thủy điện; phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện; phương án ứng phó tình huống khẩn cấp; phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện; phương án ứng phó thiên tai trong quá trình thi công thủy điện;

- Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão;

- Tiếp nhận kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa thủy điện; tổng hợp, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh; cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy điện của Bộ Công Thương;

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

- Tổng hợp, báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa; báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

8. Tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng (trừ cửa hàng/trạm bán lẻ xăng, dầu, khí hóa lỏng) theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý nhà nước và kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình năng lượng (trừ cửa hàng/trạm bán lẻ xăng, dầu, khí hóa lỏng) theo phân cấp.

10. Hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao đối với các Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện.

11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

12. Kiểm tra đề xuất xử lý các hành vi vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

13. Phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Sở

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh;

- Kiểm tra, thanh tra và đề xuất các biện pháp xử lý đối với các lĩnh vực được giao quản lý.

14. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

15. Quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị của Sở giao theo quy định của nhà nước và của Sở.

16. Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, các đơn vị liên quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của Sở và các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.