Giám đốc Nguyễn Sỹ Chín
Điện thoại: 0213 3798.777
Email: chinns.soct@laichau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ:

- Lãnh đạo và quản lý toàn diện các hoạt động của Sở Công Thương; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phụ trách các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch; tổ chức bộ máy cán bộ, thi đua - khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính; bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh - quốc phòng; lưới điện và nguồn điện; quản lý an toàn hồ đập các công trình thủy điện; đối ngoại; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Ký các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; thông báo kết quả thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình thuộc ngành công thương theo phân cấp quản lý.

- Trực tiếp tham gia một số Ban Chỉ đạo mà Sở Công Thương là Phó Trưởng ban thường trực. Tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu.

- Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng Quản lý năng lượng.

- Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở Công Thương.

 

Phó Giám đốc Lê Xuân Tiến

Điện thoại: 0213 3796.666

Email: tienlx.soct@laichau.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác: 

+ Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp tiêu dùng; tiểu thủ công nghiệp; cơ khí, luyện kim; vật liệu nổ công nghiệp; hóa chất; điện tử, khoa học công nghệ; an toàn, môi trường; an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực công thương; cụm công nghiệp; khuyến công; phổ biến, giáo dục pháp luật. 

+ Tổng Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương.

+ Quản trị, tài chính; là chủ tài khoản ủy quyền thứ nhất của Sở Công Thương. Được ký thanh toán các khoản chi thường xuyên (trừ các nội dung chi liên quan đến lĩnh vực thương mại).

+ Tham gia các Hội đồng đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường thuộc lĩnh vực công nghiệp (trừ công trình năng lượng).

- Tham gia một số Ban Chỉ đạo của tỉnh, hội đồng mà Sở Công Thương là thành viên thuộc lĩnh vực công nghiệp (trừ công trình năng lượng). 

- Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; các loại giấy đăng ký, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn; thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng thuộc lĩnh vực công nghiệp (trừ công trình năng lượng).

- Trực tiếp chỉ đạo phòng Quản lý công nghiệp, Trung tâm Khuyến công.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

 
Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Thức

Điện thoại: 0213 3895668

Email: thucnt.soct@laichau.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác: 

+ Hoạt động thương mại và lưu thông hàng hoá trên địa bàn; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại biên giới; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; an toàn thực phẩm. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành công thương.

 + Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách đối với các tổ chức kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực Công thương.

+ Tham gia các Hội đồng đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường thuộc lĩnh vực thương mại.

+ Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa của tỉnh theo chương trình mục tiêu quốc gia.

+ Là chủ tài khoản ủy quyền thứ hai của Sở Công Thương. Được ký thanh toán các khoản chi thuộc lĩnh vực thương mại.

- Tham gia một số Ban Chỉ đạo của tỉnh, hội đồng mà Sở Công Thương là thành viên thuộc lĩnh vực thương mại. 

- Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ; giấy xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại; giấy chứng nhận đủ điều kiện tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ, xăng dầu; giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng; giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tại địa phương; thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng công trình cửa hàng/trạm bán lẻ xăng, dầu, khí hóa lỏng.

- Trực tiếp chỉ đạo phòng Quản lý thương mại.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.