A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp về công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian tới

Căn cứ Công văn số 2704/UBND-KSTT ngày 19/07/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Báo cáo số 4909/BC-VPCP ngày 03/7/2023 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 2837/UBND-KSTT ngày 28/07/2023 của UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

             Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian tới, Giám đốc Sở yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và hướng dẫn của VPCP tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của  cán  bộ,  công  chức,  trong  quá  trình  giải quyết TTHC;  không  yêu  cầu người  dân,  doanh  nghiệp  cung  cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định.

2. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung cải cách hành  chính  theo  Kế hoạch  số 2943/KH-UBND  ngày  20 tháng 9 năm 2021  của UBND tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành  chính  công (PAPI) của  tỉnh  Lai  Châu; Chỉ thị số 12/CT-UBND  ngày  16 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa  bàn  tỉnh  Lai  Châu.

3. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch  UBND  tỉnh  về đẩy  mạnh  cải  cách  hành  chính,  nâng  cao  trách  nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước  các  cấp  trong  công  tác  cải cách TTHC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới. Tiếp tục rà soát, đề ra các giải pháp triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 2536/KH-SCT, ngày 15/11/2022 của Sở Công Thương về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023.

4. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC gắn với việc triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia; tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong việc triển khai.

5. Thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công Quốc  gia; rà  soát,  kiến  nghị các  cấp  có  thẩm  quyền  loại  bỏ ngay  những  TTHC đang là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân; tăng cường  kỷ luật,  kỷ cương hành chính, thường  xuyên  kiểm  tra,  xử lý  nghiêm  và công bố, công khai công chức, viên chức đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà.

6. Tập trung, đẩy  mạnh việc  thực  hiện  các dịch  vụ công trực  tuyến,  tạo thuận  lợi  nhất cho người  dân  và  doanh  nghiệp  trong  thực  hiện  các  TTHC; phối hợp với các Bộ, ngành quản lý chuyên ngành, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc  rà  soát,  tái  cấu  trúc  quy  trình, đề xuất  tích  hợp để cung  cấp  100% dịch  vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở đáp ứng yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

7. Tiếp  tục  rà  soát  số lượng  TTHC  thuộc  thẩm  quyền  giải  quyết  có  yêu cầu nghĩa vụ tài chính để đẩy  nhanh  việc  tích  hợp,  cung  cấp dịch  vụ công  trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tối thiểu 50%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công 30%; tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 60%.

8. Công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh: Thực hiện khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của  công  dân  trong  Cở sở dữ liệu  quốc  gia  về dân cư để giải  quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công đối với các TTHC, dịch vụ công có yêu cầu nộp, xuất  trình  sổ hộ khẩu,  sổ tạm  trú  giấy theo quy định tại Điều  14, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ; Đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa; tiếp tục đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

9. Giao Văn phòng Sở:

- Làm đầu mối chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC ban hành mới; TTHC sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương;...


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 289