A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP)

Ngày 15/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 409/KH-UBND về thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực.

Kế hoạch có mục đích: Tuyên truyền và triển khai kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế gắn với việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cụ thể hóa và triển khai các nhiệm vụ thực hiện Hiệp định RCEP gắn với trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Theo Kế hoạch, việc thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực gồm 3 nhiệm vụ chủ yếu, đó là:

Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định RCEP: Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định RCEP và các văn bản hướng dẫn thực hiện Hiệp định của các bộ, ngành Trung ương đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định RCEP bằng nhiều hình thức, đảm bảo tính tương tác, hiệu quả, tiết kiệm như: Tổ chức các Hội nghị phổ biến tuyên truyền pháp luật của tỉnh; các hội nghị tập huấn; các chương trình phóng sự chuyên đề trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu; đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện thành phố; đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp thông qua các hội thảo, hội nghị.

Chú trọng tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã về một số lĩnh vực chính như: Thuế, quy tắc xuất xứ, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, tiếp cận thị trường các nước tham gia Hiệp định RCEP để bảo đảm cán bộ cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, hợp tác xã hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó tận dụng và thực hiện Hiệp định đầy đủ và hiệu quả.

Chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các hiệp hội ngành hàng trong nước để kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về tình hình thị trường trong nước, thị trường xuất, nhập khẩu, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và các quy định an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật, thực vật của các nước tham gia Hiệp định RCEP để các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

          Công tác xây dựng, triển khai thực hiện pháp luật: Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Hiệp định RCEP và các văn bản có liên quan. Rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định chồng chéo, không còn phù hợp; ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quy định cụ thể, đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp với cam kết quốc tế, các quy định của pháp luật và yêu cầu quản lý nhà nước của tỉnh. Trong quá trình ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo trình tự thủ tục và lấy ý kiến của các đối tượng có liên quan trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong việc rà soát, sửa đổi, ban hành mới hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với các cam kết trong Hiệp định RCEP và đáp ứng yêu cầu quản lý của từng lĩnh vực.

Nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng hiệu quả Hiệp định RCEP: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, Đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính nhất là thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ và môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi,…để các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước cải thiện vị trí xếp hạng PCI của tỉnh.  

          Tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương và Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-2025 nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công,  khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, tiếp cận với các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần giảm chi phí, cải tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là thị trường các nước tham gia Hiệp định RCEP.

          Tổ chức tập huấn kỹ năng chuyên sâu cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh về tiếp cận thông tin thị trường, các cam kết, rào cản kỹ thuật, nghiên cứu và khai thác thị trường các nước là thành viên của Hiệp định RCEP; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh doanh bền vững, thúc đẩy kết nối với doanh nghiệp từ các nước đối tác tham gia Hiệp định RCEP.

          Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi số trong nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng, lợi thế; chú trọng triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ, phát triển nông nghiệp để thu hút các doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng các quy trình sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc... nhằm tạo ra sản phẩm, hàng hóa có giá trị cao, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, nhất là xuất khẩu sang thị trường các nước tham gia Hiệp định RCEP.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chiến lược, đề án, kế hoạch về xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu sau Covid-19; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh; kết nối, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thế mạnh đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước và các nước tham gia Hiệp định RCEP; khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất là doanh nghiệp của các nước tham gia Hiệp định RCEP.

          Nâng cao vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Hội nông sản tỉnh và Hiệp hội Sâm Lai Châu; thông qua các Hiệp hội, Hội trên nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời định hướng cho các Hiệp hội, Hội đổi mới văn hóa sản xuất, khởi nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo từng phân khúc thị trường. 

          Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế với địa phương của quốc gia như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào,…; tăng cường hợp tác thương mại, phát triển kinh tế biên mậu, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của tỉnh sang thị trường các nước tham gia Hiệp định RCEP.

Tổ chức thực hiện: Giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm tổng hợp, tham mưu UBND báo cáo Chính phủ, Bộ Công Thương theo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND xem xét, quyết định./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 289