A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa", trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

Ngày Đại dương thế giới 08 tháng 6 năm 2023 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi” nhằm kêu gọi hành động, trân trọng, bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta. Nhằm thực thi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cũng như các chủ trương, chính sách pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01- 08/6) năm 2023 “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”.

Thực hiện Công văn số 910/ATMT-BVMT ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023; Công văn số 1335/STNMT-MTK ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023.

Để hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường; Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023; Ngày 02/06/2023, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1058/SCT-QLCN đề nghị các phòng ban, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong ngành trên địa bàn tỉnh Lai Châu căn cứ tình hình thực tế tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, chủ đề của ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới năm 2023, các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, biển và hải đảo, tập trung vào các nội dung:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam”.

- Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt; phương tiện, tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

- Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định một số nội dung về quản lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

- Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

- Kế hoạch số 546/KH-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Lai Châu triển khai phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; Kế hoạch số 410/KH-SCT ngày 24/3/2020 của Sở Công Thương thực hiện chống rác thải nhựa của ngành Công Thương Lai Châu.

2. Trong tháng 6 năm 2023, đồng loạt tổ chức các hoạt động cộng đồng như:

- Mít tinh, hội thảo, phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, dọn và xử lý rác tại các sông, hồ, kênh, mương, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải.

- Phát động chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực như: Thành lập liên minh nói không với túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích thiết kế từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2023 đạt tính lan tỏa cao (khẩu hiệu tuyên truyền tại Phụ lục số 01 kèm  theo).

3. Tăng cường thực hiện, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường.

4. Kịp thời phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là giải pháp, sáng kiến giảm rác thải nhựa.

5. Các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, doanh nghiệp hoạt động trong ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới năm 2023 theo mẫu tại Phụ lục 2 và gửi về Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 7 năm 2023 để tổng hợp báo cáo.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 95
Hôm qua : 197