Dự thảo

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Tổ chức, cán bộ

Cơ quan soạn thảo: Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ngày bắt đầu: 20/09/2023

Ngày kết thúc: 30/09/2023

Số lượt xem: 37

Góp ý: 0

Căn cứ Thông tư số 15/2023/TT-BCT ngày 30/6/2023 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương;


Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Thực hiện Công văn số 2741/UBND-TH ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 15/2023/TT-BCT ngày 30/6/2023 của Bộ Công Thương.

Để có cơ sở hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu đảm bảo phù hợp với quy định, hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Thông tư số 15/2023/TT-BCT ngày 30/6/2023, Sở Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình của Sở Công Thương và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (dự thảo Tờ trìnhQuyết định).

Văn bản tham gia ý kiến của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 30/9/2023 để tổng hợp, hoàn thiện xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và trình UBND tỉnh ban hành.

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu lên mục “LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Thời gian đăng tải 30 ngày, kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu, tham gia.

Sở Công Thương mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan./.