Dự thảo

Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Tổ chức, cán bộ

Cơ quan soạn thảo: Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ngày bắt đầu: 02/07/2024

Ngày kết thúc: 15/07/2024

Số lượt xem: 5

Góp ý: 0

Căn cứ Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Căn cứ Quy định số 20-QĐ/TU ngày 03/5/2024 của Tỉnh ủy Lai Châu về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.


Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 15/2023/TT-BCT ngày 30/6/2023 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương.

Thực hiện Công văn số 1771/UBND-TH ngày 13/5/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc rà soát quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị.

Để có cơ sở hoàn thiện dự thảo Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu đảm bảo theo quy định của pháp luật và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Sở Công Thương xây dựng dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu. Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình của Sở Công Thương và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (có dự thảo Tờ trình và Quyết định gửi kèm theo).

Văn bản tham gia ý kiến của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 15/7/2024 để tổng hợp, hoàn thiện xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và trình UBND tỉnh ban hành.

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải dự thảo ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu lên mục “LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Thời gian đăng tải 30 ngày, kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu, tham gia.

Sở Công Thương mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan./.