Dự thảo

Xin ý kiến tham gia hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày bắt đầu: 20/07/2022

Số lượt xem: 471

Góp ý: 0

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quy định tại Nghị định số 68⁄2017⁄NĐ-CP ngày 25⁄5⁄2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Nghị định số 66⁄2020⁄NĐ-CP ngày 11⁄6⁄2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68⁄2017⁄NĐ-CP ngày 25⁄5⁄2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, trong đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng trình tự, quy định hiện hành.


Sau khi nghiên cứu, xin ý kiến hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan, Sở Công Thương đã xây dựng hồ sơ dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Để nội dung hồ sơ dự thảo Quyết định được đầy đủ và hoàn thiện trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt, Sở Công Thương đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Quyết định, gồm: Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Đề nghị Trung tâm Tin học và Công báo đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định lên mục “LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu để xin ý kiến các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Văn bản tham gia ý kiến của quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Công Thương trước ngày 10/8/2022. Để thuận lợi cho việc tổng hợp đề nghị quý cơ quan, đơn vị đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ Email: pqlcn.soct@laichau.gov.vn.

Sở Công Thương rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.