A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh

Năm 2023 là năm rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; đầu năm 2024 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.

 Để thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện của tỉnh theo phát động của UBND tỉnh tại Công văn số 1954/UBND-TH ngày 30/5/2023, Giám đốc Sở Công Thương phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2024), 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu (12/12/1953 - 12/12/2023) và 20 năm chia tách, thành lập tỉnh (01/01/2004- 01/01/2024)” với những nội dung chủ yếu sau:

 1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Tiếp tục nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò của công tác thi đua - khen thưởng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị; làm cho việc tham gia các phong trào thi đua trở thành ý thức tự giác, thường xuyên, liên tục ở từng đơn vị và từng cá nhân; huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn lực to lớn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và giai đoạn 2020-2025 đã đề ra.

2. Với tinh thần “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”, các phòng, đơn vị phải xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phòng trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

- Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức một số chi tiêu chủ yếu được giao; thi đua quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư; thi đua đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thi đua tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, xử lý triệt để các vấn đề tồn đọng, kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)...

- Thi đua nâng cao vai trò, trách nhiệm và hành động của của từng công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, quản lý tài sản nhà nước; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, phát triển bền vững; thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và thời gian lao động.

- Thi đua đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong ngành; thi đua nâng cao kiến thức về công nghệ số, kỹ năng chuyển đổi số cho công chức, viên chức, người lao động trong Sở.

- Thi đua đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh mới xuất hiện; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

- Thi đua tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; tăng cường bảo vệ môi trường. Thi đua tăng cường quản lý nhà nước và tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành.

- Tiếp tục thi đua đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua chuyên đề; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; thi đua thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thi đua cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động. Thi đua thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; thi đua đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Thi đua chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, giải quyết công việc được giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng; thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, nhân rộng điển hình tiên tiến.

3. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) và Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 26/6/2014 của Tỉnh uỷ “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn, với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; các tiêu chí thi đua phải cụ thể, rõ ràng, mang tính định lượng, tạo bước đột phá, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ.

4. Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các đơn vị, đoàn thể, tổ chức trong công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Phong trào thi đua đặc biệt “Thi đua đổi mới, sáng tạo, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2024), 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu (12/12/1953-12/12/2023) và 20 năm chia tách, thành lập tỉnh (01/01/2004-01/01/2024)” được triển khai, thực hiện từ nay đến ngày 30 tháng 10 năm 2023. Kết thúc phong trào thi đua, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở tiến hành tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

5. Tổ chức thực hiện

a) Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai phong trào thi đua đến từng công chức, viên chức, người lao động; tổ chức lựa chọn đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

b) Các tổ chức đoàn thể phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị vận động đoàn viên tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do Sở phát động gắn với các hoạt động của tổ chức mình.

c) Văn phòng Sở chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo thực hiện các nội dung phong trào thi đua trong toàn ngành theo quy định; giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua.

Giám đốc Sở Công Thương kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua, chào mừng kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2024), 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu (12/12/1953-12/12/2023) và 20 năm chia tách, thành lập tỉnh(01/01/2004- 01/01/2024)./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 383
Hôm qua : 384