A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý II năm 2024

Ngày 04/6/2024, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý II năm 2024. Đồng chí Lê Xuân Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công Thương dự Hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng cụ thể: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, giá trị lịch sử to lớn và những đóng góp của tỉnh Lai Châu trong Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 134 năm  Ngày sinh Chủ  tịch Hồ Chí Minh; 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Ngày ký Hiệp  định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; Diễn biến, kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV; các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 24/4/2024 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới. Các chương trình hành động: Số 44-CTr/TU, 46-CTTr/TU; 47-CTr/TU; 48-CTr/TU; 49-CTr/TU; 50-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV); Kế hoạch số 239-KH/TU, ngày 01/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày  25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 238-KH/TU, ngày 29/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; số 45-CTr/TU, ngày 01/4/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ  thị  số  27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch số 118-KH/ĐUK, ngày 17/4/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2024; Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 03/5/2024 của Tỉnh ủy hướng dẫn khung tiêu chí mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; Kế hoạch số 119-KH/ĐUK, ngày 26/4/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 196-KH/ĐU, ngày 07/5/2024 của Đảng ủy Sở về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Kế hoạch số 120-KH/ĐUK, ngày 26/4/2024 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW,  ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 197-KH/ĐU, ngày 07/5/2024 của Đảng ủy Sở thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 125-KH/ĐUK ngày 10/5/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chương trình hành động số 50-CTr/TU, ngày 23/4/2024 của BanThường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý II năm 2024 với các nội dung: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh điện tử của Việt Nam”; các chính sách mới, quy định mới lĩnh vực Nội vụ đến cán bộ, công chức, viên chức; Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 2; Giá trị và cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển; Nghị quyết, Đề án về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1748/QĐ-TTg, ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; kết quả phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số14/2024/QĐ-UBND, ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Công văn số 1646/UBND-VX, ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; Công văn số 1665/UBND-VX, ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh về ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm; Kế hoạch số1731/KH-UBND, ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Đất đai 2024; Kế hoạch số 1741/KH-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh Lai Châu tuyên truyền Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước; Công văn số1806/UBND-KTN, ngày 15/5/2024 của UBND tỉnh về triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; Tháng hành động vì môi trường năm 2024; Công văn số 1825/UBND-VX, ngày 16/5/2024 về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; Quyết định số 278/QĐ-TTg, ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai Luật Viễn thông; Quyết định số 58/QĐ-UBQGCĐS, ngày 19/4/2024 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Kế hoạch số 856/KH-UBND, ngày 13/3/2024 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Lai Châu năm 2024; Kế hoạch số 1246/KH-UBND, ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh về xây dựng “thôn, bản, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn không có ma túy” trên địa bàn tỉnh Lai Châu…

Thông qua Hội nghị giúp cho công chức, viên chức và người lao động trong Sở hiểu rõ hơn về nội dung các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, vận dụng sáng tạo, phù hợp vào quá trình làm việc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành đề ra./.


Nguồn:Trần Thu Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 280
Hôm qua : 285