A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về việc thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cải cách hành chính

Ngày 09/8/2023, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu đã tiến hành kiểm tra tại Sở Công Thương. Qua kiểm tra cho thấy:

- Công tác chỉ đạo điều hành: Trong năm 2023, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Sở đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, thực hiện các nội dung công tác cải cách hành chính; Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được đơn vị quan tâm thực hiện thông qua việc đăng tải các tin bài tuyên truyền, hoạt động cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử, qua phần mềm quản lý văn bản điều hành của sở.

- Cải cách thủ tục hành chính: Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được Sở triển khai hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn của Sở đạt 99,6%. Trong năm, Sở Công Thương đã thực hiện tổ chức rà soát, đề xuất UBND ban hành quyết định đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với 02 TTHC thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, thời gian cắt giản trung bình đạt 32%, chi phí tiết kiệm sau khi đơn giản hóa đạt 172.654.080 đồng. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, công tác quản lý, sử dụng biên chế và thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan: Sở đã thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo quy định tại nghị định số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ; ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn trực thuộc; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công; việc sắp xếp cấp phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Công Thương đảm bảo theo quy định.

- Công tác tuyển dụng viên chức; kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Căn cứ số lượng người làm việc được UBND tỉnh giao, số viên chức có mặt năm 2023, Sở Công Thương không ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức.

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện văn hóa công vụ; công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2022: Sở đã ban hành quy chế làm việc, thực hiện phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức trong phòng, đơn vị; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ. Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động năm 2022 đảm bảo theo kế hoạch.

- Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số: Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 theo hường dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Sở đã bố trí cán bộ chuyên trách về Công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số. 100% công chức, viên chức của Sở đã được cấp và sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và thư điện tử trong công việc. Sở đã sử dụng chữ ký số trong việc gửi nhận văn bản điện tử. Máy tính của công chức, viên chức của Sở đã được cài đặt phần mềm diệt viruts.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Thao tác hệ thống của công chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình giải quyết hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 766/QĐ/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ nên dẫn đến hồ sơ đã trả kết quả nhưng còn bị treo trên hệ thống chưa trả kết quả.

- Sở Công Thương ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công chưa kịp thời.

- Mục “văn bản” được cung cấp, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương chưa cung cấp “công cụ tìm kiếm văn bản” theo quy định tại khoản a, Điều 4, Chương II, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 02/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan trên môi trường mạng.

Để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của Sở trong thời gian tới, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thực hiện thao tác xử lý trạng thái hồ sơ đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tránh tình trạng thao tác sai dẫn đến hồ sơ quá hạn trên hệ thống. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện thanh toán trực tuyến hồ sơ thủ tục hành chính qua đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tăng tính minh bạch trong hoạt động giải quyết Thủ tục hành chính (Mục tiêu đề ra đạt 30% tại Nghị định số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ).

2. Cung cấp kịp thời “công cụ tìm kiếm văn bản” trên Trang thông tin điện tử của Sở (http://sct.laichau.gov.vn) theo quy định tại khoản a, Điều 4, Chương II, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 02/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 244
Hôm qua : 426