A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương

Thực hiện Kế hoạch số 2039/KH-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về duy trì, cải thiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tỉnh Lai Châu. Giám đốc Sở yêu cầu Ban Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và những năm tiếp theo trong lĩnh vực Công Thương như sau:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xác định rõ kết quả đối với từng nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng phòng và công chức được giao đối với từng chỉ số cải cách hành chính. Trên cơ sở đó, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện để chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế; triển khai, tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương.

2. Chủ động rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc của Sở theo các quy định của bộ ngành, trung ương; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở khi các văn bản của Trung ương có sự thay đổi; kịp thời ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở. 

3. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh.

4. Tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách hiệu quả, thực chất, nhất là thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc lĩnh vực Công thương hướng tới phát triển bền vững, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

5. Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giai quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, toàn vẹn dữ liệu của hồ sơ, giấy tờ được số hóa, đảm bảo nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan hành chính nhà nước, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo quy định.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện việc đánh giá công chức, viên chức đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, trọng dụng nhân tài góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của Sở Công Thương; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Hệ thống thông tin quản lý văn bản điều hành; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ để xây dựng, cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Căn cứ các nội dung nêu trên, Giám đốc Sở yêu cầu Ban Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 172
Hôm qua : 76