Thông tin tổng hợp

Tin tức

V⁄v triển khai thực hiện Nghị định số 104⁄2022⁄NĐ-CP ngày 21⁄12⁄2022 của Chính phủ

Ngày 29⁄12⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 4844⁄UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104⁄2022⁄NĐ-CP ngày 21⁄12⁄2022 của Chính phủ

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối QLNN về Kinh tế - Tổng hợp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chiều ngày 28⁄12⁄2022, tại Hội trường Sở Công Thương, Khối QLNN về Kinh tế - Tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

Ngày 22⁄12⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 4761⁄KH-UBND cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

Hướng dẫn sử dụng Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân (VNForm)

Ngày 19⁄10⁄2022, Sở Thông tin và truyền thông ban hành văn bản số 1860⁄STTTT-BCVTCNTT về việc hướng dẫn sử dụng Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân (VNForm)

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu

Ngày 16⁄12⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1663⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Sở Công Thương

Ngày 15⁄11⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2536⁄KH-SCT về cải cách hành chính năm 2023

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày 05⁄10⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3711⁄KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ngày 01⁄12⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2677⁄KH-SCT thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Công Thương năm 2023

Ngày 21⁄11⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2587⁄KH-SCT về việc chuyển đổi số của Sở Công Thương năm 2023

V⁄v chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2022

Ngày 17⁄11⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 4321⁄UBND-KSTT về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2022

Quyết định thành lập tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày 17⁄11⁄2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 2568⁄QĐ-SCT về việc thành lập tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Quyết định phê duyệt danh mục các nền tảng số quốc gia tập trung thúc đẩy sử dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2022

Ngày 14⁄11⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1470⁄QĐ-UBND phê duyệt danh mục các nền tảng số quốc gia tập trung thúc đẩy sử dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2022

V⁄v triển khai Nghị quyết số 131⁄NQ-CP ngày 06⁄10⁄2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 09⁄11⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 4224⁄UBND-KSTT về việc triển khai Nghị quyết số 131⁄NQ-CP ngày 06⁄10⁄2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch thực hiện "Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 08⁄11⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 4201⁄KH-UBND thực hiện "Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện công văn số 3995⁄UBND-KSTT ngày 26⁄10⁄2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày 08⁄11⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 2465⁄SCT-VP yêu cầu Ban Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 07⁄11⁄2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4163⁄KH-UBND rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp để duy trì và từng bước nâng cao thứ hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 31⁄10⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2384⁄KH-SCT về việc triển khai thực hiện các giải pháp để duy trì và từng bước nâng cao thứ hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Lai Châu năm 2022

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 10 năm 2022

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 10 năm 2022 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Khẩu hiệu Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022

Ngày 17⁄6⁄2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1369⁄QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp.

V⁄v triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 26⁄10⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 3995⁄UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

V⁄v hướng dẫn sử dụng Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân (VNForm)

Ngày 19⁄10⁄2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1860⁄STTTT-BCVTCNTT về việc hướng dẫn sử dụng Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân (VNForm)

Kế hoạch chuyển đổi số Sở Công Thương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 20⁄10⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2309⁄KH-SCT chuyển đổi số Sở Công Thương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nghị định số 42⁄2022⁄NĐ-CP ngày 24⁄6⁄2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Ngày 24⁄6⁄2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 42⁄2022⁄NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Nghị quyết số 131⁄NQ-CP của Chính phủ: Về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 06⁄10⁄2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 131⁄NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Lai Châu: Tình hình hoạt động Công thương 9 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

9 tháng đầu năm 2022, hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ và vận chuyển hàng hóa đến hệ thống bán lẻ kết hợp với các hoạt động khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nên thị trường hàng hóa diễn ra khá sôi động, nguồn cung dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10⁄10

Ngày 30⁄9⁄2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 3656⁄UBND-VX về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10⁄10.

Quyết định số 1015⁄QĐ-TTg ngày 30⁄8⁄2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ

Ngày 30⁄8⁄2022, của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1015⁄QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ

Triển khai thi hành Luật cư trú năm 2020

Ngày 24⁄9⁄2022, Công an tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 5020⁄CAT-PC06 về việc phối hợp triển khai thi hành Luật cư trú năm 2020

Kế hoạch triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 22⁄9⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3513⁄KH-UBND triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ VIII năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 23⁄9⁄2022, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị ngành Công thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ VIII năm 2022. Đồng chí Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 964⁄QĐ-TTg ngày 10⁄8⁄2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Ngày 19⁄09⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3456⁄KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 964⁄QĐ-TTg ngày 10⁄8⁄2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Quyết định về việc phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu

Ngày 15⁄9⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1198⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 15⁄09⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3389⁄KH-UBND về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 31⁄8⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1164⁄QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 8 năm 2022

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 năm 2022 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 18⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 453⁄KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 -2030" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 17⁄8⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3009⁄KH-UBND đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 17⁄8⁄2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 578⁄VPUBND-KSTT cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2022

Phổ biến tài liệu phổ cập kỹ năng số cộng đông đến thành viên của Tổ Công nghệ số cộng đồng và người dân

Ngày 12⁄8⁄2022, Sở Thông tin và Truyền Thông ban hành văn bản số 1405⁄STTTT-BCVTCNTT ban hành công văn số phổ biến tài liệu phổ cập kỹ năng số cộng đông đến thành viên của Tổ Công nghệ số cộng đồng và người dân.

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 05⁄8⁄2022, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 03⁄KH-BCĐCĐS hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu năm 2022

Quyết định phê duyệt Đề án "Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ngày 04⁄8⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định 938⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 7 năm 2022

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 năm 2022 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Ngày 23⁄06⁄2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 766⁄QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ngày 15⁄7⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 864⁄QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Chỉ thị về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu

Ngày 14⁄7⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 08⁄CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu

V⁄v hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu

Ngày 11⁄7⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 2409⁄UBND-KSTT về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu

V⁄v nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương

Thực hiện Chỉ thị số 08⁄CT-UBND ngày 14⁄7⁄2022 của UBND tỉnh Lai Châu công về việc nâng cao Chỉ Thị cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ thị sự hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu. Sở Công Thương đã tổ chức cuộc họp để triển khai thực hiện Chỉ thị số 08⁄CT-UBND ngày 14⁄7⁄2022. Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Giám đốc Sở yêu cầu Ban Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và những năm tiếp theo trong lĩnh vực Công Thương như sau:

Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 14⁄7⁄2022, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hướng dẫn thực hiện phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu

Ngày 12⁄7⁄2022, liên ngành Sở Công Thương, Công an tỉnh ban hành văn bản số 1483⁄HDLN⁄SCT-CAT về việc hướng dẫn thực hiện phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Tình hình hoạt động Công thương 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Sáu tháng đầu năm 2022, hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ và vận chuyển hàng hóa đến hệ thống bán lẻ kết hợp với các hoạt động khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nên thị trường hàng hóa diễn ra khá sôi động, nguồn cung dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

V⁄v tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Căn cứ Công văn số 2212⁄UBND-KSTT ngày 28⁄06⁄2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Kế hoạch: Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công ( PAPI ) của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025.

Ngày 05⁄07⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2305⁄KH-UBND về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công ( PAPI ) của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025.

Tăng cường công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 28⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 2212⁄UBND-KSTT về việc tăng cường công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định: Phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương ( DDCI ) tỉnh Lai Châu năm 2021.

Ngày 27⁄5⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 581⁄QĐ-UBND về việc Phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương ( DDCI ) tỉnh Lai Châu năm 2021

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu trên cơ sở kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu

Ngày 28⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 737⁄QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu trên cơ sở kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ngày 23⁄6⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 674⁄QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Luật Thi đua, khen thưởng số 06⁄2022⁄QH15 ngày 15⁄6⁄2022.

Ngày 15⁄6⁄2022, Quốc hội ban hành Luật Thi đua, khen thưởng số 06⁄2022⁄QH15

Quyết định phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

Ngày 11⁄6⁄2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 688⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

Lễ bế mạc lớp huấn luyện Tự vệ cụm 6 năm 2022

Sau một tuần huấn luyện, ngày 10⁄6⁄2022, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Sở Công Thương (đơn vị đăng cai tổ chức) đã bế mạc lớp huấn luyện tự vệ cụm 6 năm 2022.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 07⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 318⁄KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Quyết định về việc thông qua Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính về nghiệm thu hoàn thành công trình kho VLNCN và cấp Giấy phép sử dụng VLNCN thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu

Ngày 05⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 597⁄QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính về nghiệm thu hoàn thành công trình kho vật liệu nổ công nghiệp và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu

Quyết định: Phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2021

Ngày 09⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định 581⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 07⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 213⁄KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc thông qua Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính về nghiệm thu hoàn thành công trình kho vật liệu nổ công nghiệp và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 06⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 597⁄QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính về nghiệm thu hoàn thành công trình kho vật liệu nổ công nghiệp và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 5 năm 2022

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 năm 2022 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Nghị quyết của Ban Chấu hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoanh 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 20⁄5⁄2021, Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Nghị quyết số 08-NQ⁄TU của Ban Chấu hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoanh 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Ngày 17⁄5⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 534⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Ngày 17⁄5⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 534⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 4 năm 2022

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 năm 2022 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Quyết định số 422⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

Ngày 04⁄04⁄2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 422⁄QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

Xin ý kiến tham gia Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Căn cứ Thông tư số 04⁄2022⁄TT-BCT ngày 28⁄01⁄2022 của Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương;

Lai Châu: Kết quả hoạt động Công thương quý I, một số nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2022.

Quý I, hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ và vận chuyển hàng hóa đến hệ thống bán lẻ kết hợp với các hoạt động khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nên thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán diễn ra khá sôi động, nguồn cung dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Kết quả cụ thể:

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 457⁄KH-UBND ngày 18⁄02⁄2022 của UBND tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030

Ngày 25⁄3⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 604⁄KH-SCT về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 457⁄KH-UBND ngày 18⁄02⁄2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ngày 25⁄3⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 362⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về những nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thực hiện Công văn số 758⁄UBND-KTN ngày 15⁄3⁄2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ngày 09⁄3⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 297⁄QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2022

Ngày 07⁄3⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 460⁄KH-SCT kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 02⁄3⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 457⁄KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 02 năm 2022

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 02 năm 2022 cơ bản ổn định; hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, tuy nhiên do kỳ nghỉ tết Nguyên đán vào đầu tháng 02 nên hoạt động mua bán hàng hóa của Nhân dân giảm so với tháng trước.

Quyết định số 146⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ngày 28-01-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 146⁄QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 25 tháng 2 năm 2022, Tỉnh Uỷ Lai Châu ban hành Nghị quyết số 09-NQ⁄TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 25 tháng 2 năm 2022, Tỉnh Uỷ Lai Châu ban hành Nghị quyết số 09-NQ⁄TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Lai Châu: Hội nghị triển khai nhiệm vụ khối Kinh tế năm 2022

Chiều ngày 24⁄02⁄2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu: Hội trường lớn Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh; Phòng họp trực tuyến tòa nhà VNPT tỉnh Lai Châu; Phòng họp Sở Công Thương; Phòng họp Sở Giao Thông vận tải để triển khai nhiệm vụ khối Kinh tế năm 2022. Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sở Công Thương Lai Châu: Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 03⁄CT-UBND ngày 11⁄02⁄2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Nhằm phát huy thành tích đã đạt được và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, góp phần thực hiện kế hoạch chung của tỉnh năm 2022; Ngày 23⁄2⁄2022, Sở Công Thương phát động phong trào thi đua với chủ đề: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước năm 2022". Trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Khối tham mưu, QLNN về kinh tế, tổng hợp: Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến tình hình dịch bệnh Covid - 19 còn khó lường, thời tiết diễn biến bất thường,.... Phát huy những thành tích đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của Khối tham mưu, quản lý nhà nước về kinh tế, tổng hợp và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Chỉ thị số 03⁄CT-UBND ngày 11⁄02⁄2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Khối tham mưu, quản lý nhà nước về kinh tế, tổng hợp (gồm 05 Sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Giao thông vận tải) do Sở Công Thương làm Khối trưởng tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 20

Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 -2030" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 18⁄02⁄2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 453⁄KH-UBND thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 -2030" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Ngày 17⁄02⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 320⁄KH-SCT duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Công Thương

Ngày 09⁄01⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 264⁄KH-SCT tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Công Thương

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 07⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 318⁄KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 01 năm 2022

Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 01 năm 2022 cơ bản ổn định; thị trường hàng hóa diễn ra khá sôi động; các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu đã chủ động dự trữ đủ số lượng hàng hóa với chủng loại, mẫu mã đa dạng, phong phú để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Công Thương năm 2022

Ngày 25⁄01⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 203⁄KH-SCT về việc kiểm soát, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Công Thương năm 2022

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành công thương năm 2022

Ngày 25⁄01⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 197⁄KH-SCT về việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành công thương năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 20⁄01⁄2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 219⁄KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 20⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 213⁄KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022

Ngày 20⁄1⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 219⁄KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022.

Hướng dẫn tra cứu cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết 128NQ-CP

Ngày 19⁄01⁄2022, Sở Y tế ban hành văn bản số 129⁄SYT-NVY về việc hướng dẫn tra cứu cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết 128NQ-CP

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 20⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 219⁄KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 18⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 184⁄KH-UBND về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết sô 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Ngày 18⁄01⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 124⁄KH-SCT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết sô 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 13⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 107⁄KH-UBND hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022