QH Điện lực

Tin tức

Bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Nậm Bon 1 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 31⁄10⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 6838⁄BCT-ĐL về việc bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Nậm Bon 1 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Suối Ngang vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 31⁄5⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 2955⁄BCT-ĐL về việc bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Suối Ngang vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Điều chỉnh công suất và điện áp trạm biến áp 110kV thủy điện Pắc Ma trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 29⁄4⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 2243⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh công suất và điện áp trạm biến áp 110kV thủy điện Pắc Ma trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Điều chỉnh tiết diện dây dẫn đường dây 35 kV thủy điện Hố Mít - Trạm biến áp 110 kV thủy điện Nậm Mít Luông trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu thủy điện Nậm Mít Luông trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 21⁄3⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 1398⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh tiết diện dây dẫn đường dây 35 kV thủy điện Hố Mít - Trạm biến áp 110 kV thủy điện Nậm Mít Luông trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu thủy điện Nậm Mít Luông trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các thủy điện khu vực huyện Mường Tè vào thanh cái 110kV trạm biến áp 220kV Pắc Ma trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 15⁄02⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 696⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các thủy điện khu vực huyện Mường Tè vào thanh cái 110kV trạm biến áp 220kV Pắc Ma trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 08⁄12⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7815⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Điều chỉnh quy mô công suất Trạm biến áp 35kV thủy điện Mường Mít trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 14⁄10⁄2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 6397⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh quy mô công suất Trạm biến áp 35kV thủy điện Mường Mít trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Điều chỉnh công suất TBA 110kV Thủy điện Nậm So 1; công suất và điện áp TBA 110kV TĐ Nậm So 2 trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 05⁄10⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 6131⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh công suất TBA 110kV Thủy điện Nậm So 1; công suất và điện áp TBA 110kV TĐ Nậm So 2 trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu.

Về việc điều chỉnh phương án đấu nối thủy điện Tà Páo Hồ và bổ sung phương án đấu nối các thủy điện Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B, Tả Páo Hồ 2, Pa Vây Sử, Nùng Than 1, Nùng Than 2, Phai Cát vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Ngày 11⁄10⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 6289⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh phương án đấu nối thủy điện Tà Páo Hồ và bổ sung phương án đấu nối các thủy điện Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B, Tả Páo Hồ 2, Pa Vây Sử, Nùng Than 1, Nùng Than 2, Phai Cát vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

Tổng hợp các văn bản điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

Tổng hợp các văn bản điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV như sau:

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

Ngày 13⁄4⁄2018, Bộ Công Thương đã phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV tại Quyết định số 1247⁄QĐ-BCT

Quyết định về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020"

Ngày 03⁄5⁄2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2254⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020"

Bộ Công thương phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020"

Với mục tiêu đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện, mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vừa qua, Bộ Công thương đã phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020".