QH Thương mại

Tin tức

Quyết định về việc điều chỉnh điểm Quy hoạch cửa hàng xăng dầu trong quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Ngày 21⁄10⁄2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1302⁄QĐ-UBND về việc điều chỉnh điểm Quy hoạch cửa hàng xăng dầu trong quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Ngày 18⁄6⁄2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 652⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Lai Châu đến năm 2020

Ngày 27⁄3⁄2012, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 305⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Lai Châu đến năm 2020, với một số nội dung chủ yếu sau: