QH khu, cụm CN

Tin tức

UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020

Với mục tiêu Công nghiệp Lai Châu đến năm 2020 cơ bản một số ngành có lợi thế phát triển, tỷ trọng đóng góp ngày càng tăng trong cơ cấu GDP, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa có trình độ và chất lượng cao. Ngày 26⁄11⁄2012, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1464⁄QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

Bộ Công Thương bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025 tại tỉnh Lai Châu.

Ngày 04 tháng 4 năm 2012 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1652⁄QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025, Quyết định này bổ sung cho quyết định số 25⁄QĐ-BCT ngày 04⁄8⁄2008 về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025 cụ thể:

Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Tân uyên, huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

Ngày 27⁄12⁄2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1161⁄QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Tân uyên, huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Than Uyên, huyện Than Uyên

Ngày 03⁄8⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Than Uyên, huyện Than Uyên

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Mường So - Huyện Phong Thổ

Ngày 28⁄8⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1252⁄QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Mường So - Huyện Phong Thổ

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụn công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên

Ngày 03⁄8⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1043⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụn công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Than uyên, huyện Than Uyên

Ngày 03⁄08⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1042⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Than uyên, huyện Than Uyên

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Ngày 15⁄01⁄2005, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 182⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu