Báo cáo

Tin tức

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch ngành Công thương năm 2015

Thực hiện Công văn số 680⁄UBND-TH ngày 19⁄5⁄2014 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2015. Sở Công thương báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch ngành Công thương năm 2015 như sau:

Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014

Sáu tháng đầu năm tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn như: thời tiết diễn biến bất lợi, giá nhiều loại nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất xu hướng tăng cao,... đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.