Đảng

Tin tức

Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Đảng và Kết luận số 01-KL⁄TW ngày 18⁄5⁄2021 của Bộ Chính trị.

Thực hiện Công văn số 36-CV⁄BTGĐUK ngày 16⁄8⁄2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về học tập, quán triệt, truyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; Công văn số 157-CV⁄ĐUK ngày 16⁄8⁄2021 của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL⁄TW, ngày 18⁄5⁄2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị. Trong 02 ngày 24 và 25⁄9⁄2021, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Đảng và Kết luận số 01-KL⁄TW ngày 18⁄5⁄2021 của Bộ Chính trị tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Sở Công Thương Lai Châu: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH⁄TU ngày 30⁄3⁄2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu. Trong 02 ngày 18 và 19⁄6⁄2021, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ⁄ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Ngày 19⁄02⁄2021, Đảng ủy Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 52-KH⁄ĐU về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ⁄ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Sở Công Thương: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ⁄ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH⁄TU ngày 01⁄02⁄2021 của của Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu. Ngày 09⁄3⁄2021, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ⁄ĐUK ngày 31⁄12⁄2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH⁄TU ngày 25⁄11⁄2020 của của Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu về việc tổ chức học tập các học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 25⁄12⁄2020, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

NGày 15⁄12⁄2020, Đảng ủy Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 39-KH⁄ĐU về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 15⁄12⁄2020, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu ban hành Chương trình số hành động số 05-CTr⁄ĐUK về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Kế hoạch của Đảng bộ Sở Công Thương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 05⁄10⁄2020, Đảng bộ Sở Công Thương ban hành văn bản số 18-KH⁄ĐU về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH⁄ĐUK, ngày 04⁄9⁄2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 25⁄9⁄2020, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị.

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 10⁄9⁄2020, Đảng ủy Sở Công Thương ban hành Văn bản số 15-KH⁄ĐU về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 10⁄8⁄2020, Đảng ủy Khối các cơ qun và Doanh nghiệp tỉnh ban hành Chương trình hành động số 01-CTr⁄ĐUK thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và oanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 31⁄7⁄2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua Nghị quyết số 01-NQ⁄ĐH Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và oanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, thông báo kết luận, quy định, hướng dẫn, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương, UBKT Trung ương và Tỉnh ủy Lai Châu.

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD⁄ĐUK ngày 20⁄4⁄2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức học tập các Nghị quyết, thông báo kết luận, quy định, hướng dẫn, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương, UBKT Trung ương và Tỉnh ủy Lai Châu. Ngày 08⁄6⁄2020, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, thông báo kết luận, quy định, hướng dẫn, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ban Tổ chức, UBKT Trung ương và Tỉnh ủy Lai Châu tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Đại hội Đảng bộ Sở Công thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 25⁄5⁄2020, Đảng bộ Sở Công thương đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Văn Lương - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu.

Đại hội Chi bộ Khuyến công lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT⁄TW ngày 30⁄5⁄2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch số 205-KH⁄ĐU ngày 01⁄8⁄2019 của Đảng ủy Sở Công Thương về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều ngày 29⁄02⁄2020, Chi bộ Khuyến công tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Lê Xuân Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Chi bộ Văn phòng 1 lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT⁄TW ngày 30⁄5⁄2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch số 205-KH⁄ĐU ngày 01⁄8⁄2019 của Đảng ủy Sở Công Thương về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 29⁄02⁄2020, Chi bộ Văn phòng 1 tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Bí thư Đảng ủy Sở - Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Đại hội.

Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT⁄TW ngày 15⁄5⁄2016 của Bộ Chính trị và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I⁄2020.

Căn cứ Kế hoạch số 236-KH⁄ĐU ngày 03⁄02⁄2020 của Đảng ủy Sở Công Thương về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 197⁄KH-SCT ngày 19⁄02⁄2020 của Sở Công Thương về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị; Chương trình số 226⁄KH-SCT ngày 24⁄02⁄2020 của Sở Công Thương về tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2020. Ngày 25⁄02⁄2020, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai, học tập quán triệt Chỉ thị số 05-CT⁄TW ngày 15⁄5⁄2016 của Bộ Chính trị đồng thời tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Đại hội Chi bộ Văn phòng 2 lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 205-KH⁄ĐU ngày 01⁄8⁄2019 của Đảng ủy Sở Công Thương về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025; Chi bộ Văn phòng 2 được lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Ngày 16⁄01⁄2020, Chi bộ Văn phòng 2 tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Bí thư Đảng ủy Sở - Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Đại hội.

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH⁄ĐUK ngày 27⁄11⁄2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lai Châu về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Ngày 25⁄12⁄2018, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Chi bộ Văn phòng Sở Công thương Lai Châu: Lễ kết nạp Đảng viên mới

Sáng ngày 23⁄02⁄2018, tại hội trường Sở Công thương Lai Châu, Chi bộ Văn phòng Sở Công thương tổ chức Lễ kết nạp cho 02 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Công thương Lai Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Chiều 25⁄8⁄2017, Chi bộ Văn phòng Sở Công thương Lai Châu tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Bí thư Đảng bộ Sở - Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Đại hội.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Ngày 28⁄7⁄2017, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT⁄W ngày 15⁄5⁄2016 của Bộ Chính trị.

Ngày 04⁄8⁄2016, tại Hội trường Sở Công Thương Lai Châu, Đảng bộ Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT⁄W ngày 15⁄5⁄2016 của Bộ Chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

Chi bộ Văn phòng Sở Công thương: Lễ kết nạp Đảng viên

Chiều ngày 23⁄5⁄2016, được sự nhất trí của Đảng bộ Sở Công thương, Chi bộ Văn phòng Sở Công thương đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú. Đồng chí Hoàng Kiều Anh - Phó Giám đốc Sở - Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Sở.

Đại hội Đảng bộ Sở Công thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 08⁄4⁄2015, Đảng bộ Sở Công thương đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lai Châu.

Ba chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 - 2017

Thực hiện Kế hoạch số 315-KH⁄ĐU ngày 17⁄10⁄2014 của Đảng ủy Sở Công thương về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Công thương lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017. Từ ngày 10⁄3 đến 12⁄3⁄2015, ba Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Sở Công Thương: Quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 06⁄8⁄2014, tại Hội trường Sở Công Thương Lai Châu, Đảng ủy Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014

Sáu tháng đầu năm 2014, công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Công thương có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, việc kê khai tài sản thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, cải cách thủ tục hành chính, công khai các hoạt động trong cơ quan, đơn vị được thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; chế độ định mức tiêu chuẩn; công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan thực hiện nghiêm túc. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng được quan tâm chỉ đạo sát sao.

Khai mạc lớp huấn luyện tự vệ cụm 5 năm 2014

Sáng ngày 02⁄6, Cụm huấn luyện tự vệ số 5 do Sở Công thương là đơn vị đăng cai đã khai mạc lớp huấn luyện tự vệ cụm 5 năm 2014.

Đảng ủy Sở Công thương Lai Châu tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đảng ủy Bộ Công Thương

Chiều ngày 20⁄9⁄2013, Đoàn công tác Đảng bộ Bộ Công thương do đồng chí Lê Thanh Đua - Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Bộ Công Thương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Công thương Lai Châu.

Sở Công Thương: Học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Trung ương

Hôm nay, ngày 05⁄7⁄2013, tại Hội trường Sở Công Thương Lai Châu, Đảng ủy Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận Trung ương khóa XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

Chi bộ Chi cục Quản lý thị trường: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Ngày 12⁄12⁄2012, Chi bộ Chi cục Quản lý thị trường tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở Công thương, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Chi cục QLTT. Đồng chí Đỗ Văn Tính - Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường chủ trì Hội nghị.

Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Văn phòng Sở Công thương Lai Châu

Ngày 07 tháng 12 năm 2012, tại hội trường Sở Công thương Lai Châu, Chi bộ Văn phòng Sở Công thương tổ chức Lễ kết nạp cho 03 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Tập thể Lãnh đạo Sở Công thương Lai Châu: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH⁄TU ngày 10⁄4⁄2012 của Tỉnh ủy Lai Châu và Hướng dẫn số 08-HD⁄BTCTU ngày 11⁄4⁄2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ngày 20⁄11⁄2012, Tập thể Lãnh đạo Sở Công thương tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Sở Công Thương Lai Châu: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)

Thực hiện Hướng dẫn số 29-HD⁄ĐU ngày 27⁄8⁄2012 của Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh về nội dung tuyên truyền tháng 9 năm 2012 và Chương trình công tác của Đảng bộ Sở Công thương Lai Châu. Ngày 13⁄9⁄2012, tại Hội trường Sở Công Thương Lai Châu, Đảng ủy Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IV) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

Đại hội Chi bộ Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2012 - 2015

Chiều ngày 10⁄9, Chi bộ Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ ba, nhiệm kỳ 2012 - 2015. Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Sáng - Ủy viên BCH Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở, đại diện Công đoàn, đại diện đoàn thanh niên cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Đại hội Chi bộ Chi cục Quản lý thị trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Ngày 10⁄9⁄2012 vừa qua, Chi bộ Chi cục Quản lý thị trường đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2015. Đến dự Đại hội có đồng chí Như ngọc Biên - Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc Sở Công thương; đại diện Công đoàn; đại diện Đoàn Thanh niên cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Công thương Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Chiều 7⁄9⁄2012, Chi bộ Văn phòng Sở Công thương Lai Châu đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ ba, nhiệm kỳ 2012 - 2015. Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ - Phó Giám đốc Sở, đại diện Công đoàn, đại diện đoàn thanh niên cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.