Kế hoạch

Tin tức

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2015 của Sở Công thương Lai Châu

Ngày 25⁄5⁄2015, Sở Công thương ban hành Kế hoạch số 312⁄KH-SCT hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2015 của Sở Công thương Lai Châu

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2015

Ngày 21⁄8⁄2014, Sở Công thương ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2015 số 553⁄KH-SCT

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công thương kế hoạch 5 năm 2011-2015 và định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020

Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình trọng điểm quốc gia để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua việc đầu tư phát triển về cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghiệp, thương mại đã được quan tâm đầu tư như: Thủy điện Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát và các công trình thủy điện vừa và nhỏ cùng với hệ thống chợ, trung tâm thương mại và siêu thị đang được đầu tư là những điều kiện thuận lợi cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại và dịch vụ ngày càng tăng.

Kế hoạch năm 2014 thực hiện chương trình hành động của ngành công thương thực hiện kế hoạch hành động Quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015

Kế hoạch năm 2014 thực hiện chương trình hành động của ngành công thương thực hiện kế hoạch hành động Quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015

Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2014

Ngày 09⁄12⁄2013 Sở Công thương ban hành kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2014

Kế hoạch định hướng phát triển ngành công thương năm 2013

Năm 2013, trên cơ sở tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát đảm bảo an sinh xã hội; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh cao hơn năm 2012.

Sở công thương ban hành mục tiêu chất lượng và biện pháp thực hiện năm 2013

Trên cơ sở Chính sách chất lượng đã được thiết lập và để nâng cao chất lượng công việc, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức và công dân. Sở Công thương phấn đấu thực hiện các mục tiêu sau:

Chương trình hành động Chiến lược tăng trưởng xanh thuộc lĩnh vực công thương

Ngày 25 tháng 9 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1393⁄QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Căn cứ các quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển ngành. Sở Công thương ban hành Chương trình hành động Chiến lược tăng trưởng xanh: