QH

Tin tức

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

Ngày 13⁄4⁄2018, Bộ Công Thương đã phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV tại Quyết định số 1247⁄QĐ-BCT

Quyết định về việc điều chỉnh điểm Quy hoạch cửa hàng xăng dầu trong quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Ngày 21⁄10⁄2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1302⁄QĐ-UBND về việc điều chỉnh điểm Quy hoạch cửa hàng xăng dầu trong quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Ngày 30⁄11⁄2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1989⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Ngày 15⁄1⁄2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 24⁄QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Ngày 15⁄1⁄2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 24⁄QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung dự án thủy điện Pắc Ma vào Quy hoạch bậc thang thủy điện Sông Đà

Ngày 19⁄11⁄2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 8638⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung dự án thủy điện Pắc Ma vào Quy hoạch bậc thang thủy điện Sông Đà

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Nậm Na tỉnh Lai Châu

Ngày 03⁄10⁄2013, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 725⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Nậm Na tỉnh Lai Châu

UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020

Với mục tiêu Công nghiệp Lai Châu đến năm 2020 cơ bản một số ngành có lợi thế phát triển, tỷ trọng đóng góp ngày càng tăng trong cơ cấu GDP, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa có trình độ và chất lượng cao. Ngày 26⁄11⁄2012, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1464⁄QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

Quyết định về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020"

Ngày 03⁄5⁄2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2254⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020"

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 27⁄8⁄2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 888⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bộ Công Thương bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025 tại tỉnh Lai Châu.

Ngày 04 tháng 4 năm 2012 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1652⁄QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025, Quyết định này bổ sung cho quyết định số 25⁄QĐ-BCT ngày 04⁄8⁄2008 về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025 cụ thể:

UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Lai Châu đến năm 2020

Ngày 27⁄3⁄2012, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 305⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Lai Châu đến năm 2020, với một số nội dung chủ yếu sau:

Bộ Công thương phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020"

Với mục tiêu đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện, mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vừa qua, Bộ Công thương đã phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020".

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Ngày 18⁄6⁄2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 652⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Tân uyên, huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

Ngày 27⁄12⁄2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1161⁄QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Tân uyên, huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt hiệu chỉnh Quy hoạch thủy điện Nậm Cuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 15⁄6⁄2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3146⁄QĐ-BCT phê duyệt hiệu chỉnh Quy hoạch thủy điện Nậm Cuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005-2010

Ngày 13⁄9⁄2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1051⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005-2010

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Ngày 15⁄01⁄2005, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 182⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Mường So - Huyện Phong Thổ

Ngày 28⁄8⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1252⁄QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Mường So - Huyện Phong Thổ

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Nậm Na - tỉnh Lai Châu

Ngày 12⁄7⁄2010, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3681⁄QĐ-BCT phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Nậm Na - tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt, bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Ngày 27⁄10⁄2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1626⁄QĐ-UBND phê duyệt, bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụn công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên

Ngày 03⁄8⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1043⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụn công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Than Uyên, huyện Than Uyên

Ngày 03⁄8⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Than Uyên, huyện Than Uyên

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Ngày 07⁄9⁄2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1097⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc

Ngày 18⁄10⁄2005, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 3454⁄QĐ-BCN về việc phê duyệt Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 30⁄11⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1990⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định điều chỉnh khoản 2, Điều 1 tại Quyết định số 1990⁄QĐ-UBND ngày 30⁄11⁄2009 của UBND tỉnh Lai Châu

Ngày 06⁄4⁄2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 404⁄QĐ-UBND điều chỉnh khoản 2, Điều 1 tại Quyết định số 1990⁄QĐ-UBND ngày 30⁄11⁄2009 của UBND tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 986⁄QĐ-UBND ngày 17⁄7⁄2008 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Ngày 11⁄8⁄2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1162⁄QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 986⁄QĐ-UBND ngày 17⁄7⁄2008 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Quyết định phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Ngày 20⁄1⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 66⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Quyết định phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Ngày 17⁄7⁄2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 986⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Ngày 04⁄11⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành 1770⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Ngày 15⁄7⁄2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 902⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Ngày 03⁄03⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 212⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Than uyên, huyện Than Uyên

Ngày 03⁄08⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1042⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Than uyên, huyện Than Uyên