Tin công nghiệp

Tin tức

Thông báo mời tham gia làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Than Uyên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Công văn số 3823⁄UBND-KTN ngày 12⁄10⁄2022 về việc chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Than Uyên.

Mời tham gia Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần thứ 1 năm 2022

Ngày 31⁄8⁄2022, UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 3086⁄UBND-KTN về việc mời tham gia Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần thứ 1 năm 2022

Lai Châu: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp.

Ngày 29⁄7⁄2022, Sở Công Thương phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực VLNCN trên địa bàn tỉnh.

Xin ý kiến tham gia hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quy định tại Nghị định số 68⁄2017⁄NĐ-CP ngày 25⁄5⁄2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Nghị định số 66⁄2020⁄NĐ-CP ngày 11⁄6⁄2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68⁄2017⁄NĐ-CP ngày 25⁄5⁄2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, trong đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng trình tự, quy định hiện hành.

Triển khai thực hiện Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 13⁄5⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 18⁄2022⁄QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lai Châu, có hiệu lực từ ngày 01⁄6⁄2022 và thay thế Quyết định số 16⁄2019⁄QĐ-UBND ngày 05⁄8⁄2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Công Thương triển khai thực hiện Nghị định số 16⁄2022⁄NĐ-CP ngày 28⁄01⁄2022, Nghị định số 17⁄2022⁄NĐ-CP ngày 31⁄01⁄2022 của Chính phủ

Ngày 28⁄01⁄2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 16⁄2022⁄NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28⁄01⁄2022 thay thế Nghị định số 139⁄2017⁄NĐ-CP ngày 27⁄11⁄2017 và Nghị định số 21⁄2020⁄NĐ-CP ngày 17⁄02⁄2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139⁄2017⁄NĐ-CP ngày 27⁄11⁄2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

Thông tin đăng ký đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Ngày 04⁄10⁄2021, UBND huyện Than Uyên có Tờ trình số 2749⁄TTr-UBND về việc đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Than Uyên.

Xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Công văn số 2450⁄UBND-KTN ngày 13⁄8⁄2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 16⁄2019⁄QĐ-UBND ngày 05⁄8⁄2019 đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế quản lý.

Hội nghị trực tuyến về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN)

Sáng ngày 02⁄7⁄2021, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến về quản lý, phát triển cụm công nghiệp nhằm đánh giá hệ thống chính sách hiện hành, vai trò của CCN đối với phát triển kinh tế - xã hội, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Lai Châu: Tăng cường quản lý hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản

Để đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại trong mùa mưa bão. Ngày 15⁄6⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1018⁄SCT-QLTM đề nghị các đơn vị vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản thực hiện một số nội dung sau:

Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực ngành công thương về nền tảng số; Ngày 10⁄6⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Lai Chau ban hành văn bản số 974⁄SCT-QLCN về việc triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu

Để kịp thời tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu thay thế Quyết định số 30⁄2015⁄QĐ-UBND ngày 27⁄11⁄2015 của UBND tỉnh Lai Châu đảm bảo phù hợp với Thông tư số 20⁄2017⁄TT-BCT ngày 29⁄9⁄2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46⁄2012⁄TT-BCT ngày 28⁄12⁄2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45⁄2012⁄NĐ-CP ngày 21⁄5⁄2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 28⁄2018⁄TT-BTC ngày 28⁄3⁄2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công và tình hình thực tiễn tại địa phương, Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu.

Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

Trước diễn biến cực đoan khó lường của thời tiết, để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong các hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, ngày 05⁄6⁄2020, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 858⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Thông báo tham gia giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2020

Căn cứ Công văn số 29⁄CV-LHH ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu về việc tham gia giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2020.

Triển khai thực hiện QCVN 01:2019⁄BCT về vật liệu nổ công nghiệp.

Ngày 21⁄11⁄2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 32⁄2019⁄TT-BCT quy định về Quy chuẩn ký thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01⁄7⁄2020). Vì vậy, để đảm bảo hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật; ngày 16⁄3⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 354⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động VLNCN thực hiện các nội dung như sau:

Đăng ký tham dự chương trình: Hào khí Thăng Long - Doanh nhân hội tụ và Diễn đàn xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trong thời đại 4.0 và hội nhập quốc tế

Sở Công Thương nhận được Công văn số 86⁄CV-TTVHDN ngày 28⁄02⁄2020 của Trung tâm văn hóa doanh nhân - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc giới thiệu, đề cử các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự chương trình: Hào khí Thăng Long - Doanh nhân hội tụ và Diễn đàn xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trong thời đại 4.0 và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2019

Ngày 17 tháng 5, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 822 ⁄KH-UBND tổ chức bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Lai Châu năm 2019.

Thành lập cụm công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Ngày 27⁄10⁄2016, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1466⁄QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Chè Tam Đường Lai Châu từng bước khẳng định thương hiệu với các sản phẩm mới.

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển (Công ty CP ĐTPT) Chè Tam Đường thành lập từ năm 2010. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là trồng và chế biến chè xuất khẩu. Ưu thế khi sở hữu một vùng chè “quý” với đặc trưng ở độ cao trên dưới 1.000m so với mặt nước biển, diện tích 350ha, nằm dưới đỉnh Hoàng Liên Sơn, khí hậu thổ nhưỡng ưu đãi cho ra những búp chè đặc biệt, gửi gắm cả hương trời - lộc đất nơi vùng núi cao Tây Bắc.

Phát triển công nghiệp Lai Châu sau gần 13 năm tái lập tỉnh

Lai Châu là tỉnh miền núi có nguồn tài nguyên đất đai; khoáng sản với trên 160 mỏ, điểm mỏ; có địa hình dốc, nhiều dãy núi cao, xen kẽ nhiều thung lũng sâu và hẹp, nhiều thác ghềnh, dòng chảy lưu lượng lớn, lượng mưa hàng năm cao, đây là tiềm năng để phát triển công nghiệp thuỷ điện; có vị trí địa lý nằm cạnh hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; có 265,095km đường biên giới giáp Trung Quốc với cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng và có nhiều dân tộc cùng chung sống với nhiều nghề truyền thống là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành công nghiệp của tỉnh nói riêng.

Kết quả sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ⁄TU về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN)

Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ⁄TU ngày 29⁄3⁄2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bước đầu đã hình thành và phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có ưu thế, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả cụ thể:

Quyết định về việc giao tổ chức thực hiện việc xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh

Ngày 04⁄3⁄2016, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 207⁄QĐ-UBND về việc giao tổ chức thực hiện việc xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương Lai Châu làm việc với Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương

Ngày 15⁄10⁄2015, Đoàn công tác của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương do đồng chí Lê Quốc Phương - Phó Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Sở Công thương Lai Châu về công tác phối hợp xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin hoạt động xuất nhập khẩu thương mại biên giới.

Hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lai Châu

Ngày 10⁄9⁄2015, UBND tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (viết tắt là VCCI) tổ chức Hội Thảo cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lai Châu. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội thảo.

Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản

Ngày 30⁄3⁄2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03⁄CT-TTg về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Để tăng cường hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị:

Công nghiệp Lai Châu - Sau 10 năm chia tách, thành lập tỉnh

Lai Châu sau 10 năm chia tách, kinh tế - xã hội của tỉnh có sự phát triển không ngừng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế cũng từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong tổng GRDP của tỉnh có xu hướng tăng và tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp giảm dần; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh từ 3,5 triệu đồng năm 2005 lên 16,27 triệu đồng năm 2014.

Quyết định bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 31⁄12⁄2014, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1807⁄QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020.

Kết quả sản xuất công nghiệp năm 2014

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2014 (theo giá 2010) ước đạt 1.022,8 tỷ đồng, đạt 82,7% kế hoạch năm, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Sở Công Thương Lai Châu tiếp và làm việc với Cục Công nghiệp địa phương

Ngày 06⁄11⁄2014, Đoàn công tác của Cục Công nghiệp địa phương do đồng chí Phan Văn Bản - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Địa phương làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Sở Công thương Lai Châu về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khuyến công và quản lý cụm công nghiệp.

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt 804,3 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2014 (theo giá 2010) ước đạt 804,3 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm,tăng 3,72% so với cùng kỳ năm 2013.

Thông tư quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Ngày 28⁄8⁄2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 26⁄2014⁄TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 114,8 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2014 (giá so sánh 2010) ước đạt 114,8 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng 7⁄2014, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm 2013

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2014 (giá so sánh 2010) ước đạt 105,5 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2014 (giá so sánh 2010) ước đạt 105,5 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng 6⁄2014, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Quyết định về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt 2

Ngày 30 tháng 6 năm 2014 Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1270⁄QĐ-BTNMT về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt 2

Khánh thành nhà máy chè Ôlong - Tam Đường

Sáng 12⁄6, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển chè Tam Đường tổ chức khánh thành nhà máy chè Ô Long tại xã Bản Bo. Dự Lễ khánh thành có các đồng chí: Lò Văn Giàng - UV Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tam Đường và các Công ty đối tác.

Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 724,96 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế ước đạt 724,96 tỷ đồng, đạt 42,4% kế hoạch năm; tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 ước đạt 527,6 tỷ đồng, đạt 42,6% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 ước đạt 104,9 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 104,9 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng 4⁄2014, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Giá trị sản xuất công nghiệp quý 1 ước đạt 214.092 triệu đồng

Quý I năm 2014 giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) ước đạt đạt 214.092 triệu đồng, đạt 17,3% so với kế hoạch, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2 ước đạt 33.082 triệu đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 33.082 triệu đồng, giảm 2,7% so với tháng 01 năm 2014, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2013

Thông tư số 36⁄2013⁄TT-BCT Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Ngày 27 tháng 12 năm 2013 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 36⁄2013⁄TT-BCT Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2014 ước đạt 197,168 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2014 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 197,168 tỷ đồng, tăng 42,3% so với tháng 12⁄2013, tăng 6,3 lần so với cùng kỳ năm 2013

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013 ước đạt 1.192.211 triệu đồng

Sản xuất công nghiệp năm 2013 tiếp tục tăng trưởng cao so với năm 2012 do các sản phẩm chính của ngành đều có mức tăng khá và nhà máy thủy điện Bản Chát đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) năm 2013 ước đạt 1.192.211 triệu đồng, đạt 112,17% kế hoạch năm, tăng 2,4 lần so với thực hiện năm 2012

Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 ước đạt 76.833 triệu đồng

Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 11⁄2013 tiếp tục tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2012 do nhà máy thủy điện Bản Chát bắt đầu phát điện vào tháng 3⁄2013. Tuy nhiên, do vào mùa khô các thủy điện tập trung tích nước vào hồ chứa nên sản lượng điện phát ra giảm mạnh và cây chè ở cuối vụ làm giảm năng suất thu hoạch dẫn đến giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11⁄2013 giảm so với tháng 10⁄2013. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 76.833 triệu đồng, giảm 4,66% so với tháng 10⁄2013, tăng 86,96% so với cùng kỳ năm 2012.

Quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh

Ngày 03⁄06⁄2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 08⁄2013⁄QĐ-UBND Quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh

Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 ước đạt 116.374 triệu đồng

Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 10⁄2013 tiếp tục tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2012 do nhà máy thủy điện Bản Chát bắt đầu phát điện vào tháng 3⁄2013. Tuy nhiên, do vào mùa khô các thủy điện tập trung tích nước vào hồ chứa nên sản lượng điện phát ra giảm mạnh và cây chè ở cuối vụ làm giảm năng suất thu hoạch dẫn đến giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10⁄2013 giảm so với tháng 9⁄2013. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 116.374 triệu đồng, giảm 12,8% so với tháng 9⁄2013, tăng 2,26 lần so với cùng kỳ năm 2012.

Dự thảo Đề án "Ưu tiên phát triển các Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao giai đoạn 2013-2020"

Dự thảo Đề án "Ưu tiên phát triển các Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao giai đoạn 2013-2020"

Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 16⁄9⁄2013 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 22⁄2013⁄QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 821,701 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2013 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 821,701 tỷ đồng, đạt 77,31% kế hoạch năm, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2012, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2012 do nhà máy thủy điện Bản Chát đi vào phát điện cả hai tổ máy với công suất 220MW.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 162.470 triệu đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 162.470 triệu đồng, tăng 1,2% so với tháng 7⁄2013, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt 173,4 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 173,4 tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước, tăng gấp 3,91 lần so với cùng kỳ năm 2012

Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 526.622 triệu đồng.

Sáu tháng đầu năm 2013 cùng với cả nước, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn như: Thiên tai, thời tiết diễn biến bất lợi, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất xu hướng tăng cao, sức mua giảm, hàng tồn kho có cải thiện nhưng vẫn cao. Song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các ngành và chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị nên trong 6 tháng đầu năm 2013, kết quả sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) ước đạt 526.622 triệu đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2012, đạt 49,55% kế hoạch năm.

Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2013 ước đạt 113,646 tỷ đồng

Tháng 5 năm 2013, Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 113,646 tỷ đồng, tăng 6,01% so với tháng trước, tăng gấp 2,74 lần so với cùng kỳ năm 2012.

Công nghiệp Lai Châu sau 10 năm chia tách tỉnh

Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của tổ quốc, có đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) dài 265,095 km, quy mô nhỏ, dân số trên 39 vạn người với 20 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 87%, một số dân tộc chỉ có ở Lai Châu với bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 109,235 tỷ đồng tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2012

Tháng 04 năm 2013 tổ máy số 01 thủy điện Bản Chát đi vào hoạt động nâng công suất phát điện 130,45 MW nên giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2012. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 109,235 tỷ đồng tăng 7,65% so với tháng trước, tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2012.

Công ty Cổ phần trà Than Uyên hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển

Cán bộ, công nhân viên - lao động Công ty Cổ phần trà Than Uyên qua các thế hệ, bằng sức mình là chính, đã nỗ lực vượt qua những chặng đường vô cùng gian khổ, không quản khó khăn, gian lao vất vả đã đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng cho Công ty Cổ phần trà Than Uyên và trưởng thành qua từng năm tháng để đến hôm nay đã và đang hình thành một vùng kinh tế nông - công kết hợp với một thị trấn huyện lỵ Tân Uyên sầm uất đang trên đà phát triển.

Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp Quý I ước đạt 92.115 triệu đồng

Quý I năm 2013 giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) ước đạt 92.115 triệu đồng, tăng 1,173% so với cùng kỳ năm 2012.

Công ty Cổ phần Trà Than Uyên Đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Sáng 7⁄3, tại huyện Tân Uyên, Công ty cổ phần (CTCP) Trà Than Uyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Công ty (7⁄3⁄1959 – 7⁄3⁄2013) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Từ Thiện – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trọng Quảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh. Tới dự còn có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, các đơn vị doanh nghiệp, đối tác kinh doanh của Công ty cùng tập thể cán bộ, công nhân viên lao động (CB, CNVLĐ) và cán bộ lão thành của Công ty qua các thời kỳ.

Lai Châu: Kết quả hoạt động công nghiệp tháng 02 năm 2013

Tháng 02 năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 22.154 triệu đồng (theo giá so sánh 2010), giảm 31,85% so với tháng trước, giảm 26,43% so với cùng kỳ năm 2012.

Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2013 ước đạt 31.518 triệu đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2013 ước đạt 31.518 triệu đồng (theo giá so sánh 2010) tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2012 ước đạt trên 522.230 triệu đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2012 ước đạt trên 522.230 triệu đồng đạt 88,19% kế hoạch năm, tăng 12,95% so với năm 2011.

Quy định mới về đóng gói, vận chuyền hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Ngày 28⁄12⁄2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư 44⁄2012⁄TT-BCT quy định về Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói khi vận chuyển và những yêu cầu về kỹ thuật, an toàn khi vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tiếp và làm việc với Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

Hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2012, Đoàn cán bộ Sở Công Thương tỉnh Thái Bình do đồng chí Vũ Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu để học tập và trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển công nghiệp nông thôn.

Lễ Ký kết Chương trình phối hợp phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong tiêu thụ nông sản, hàng hoá công nghiệp cung ứng vật tư, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015.

Chiều ngày 30⁄11⁄2012, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Sở Công thương Lai Châu đã tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp “phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong tiêu thụ nông sản, hàng hoá công nghiệp cung ứng vật tư, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015”.

Sản phẩm Chè của Công ty cổ phần Trà Than Uyên

Công ty Cổ phần Trà Than Uyên tiền thân là Nông trường quân đội Than Uyên được thành lập từ năm 1959, sau khi đoàn quân chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ kéo về xây dựng nông trường tại huyện Than Uyên (nay là Tân Uyên - Lai Châu). Sau khi được cổ phần hóa từ năm 2007, Công ty đã áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, việc phát triển vùng nguyên liệu để tạo thương hiệu sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước.

Công ty Cổ phần xi măng Lai Châu - Diện mạo mới, Sức mạnh mới

Công ty Cổ phần xi măng Lai Châu được thành lập ngày 12 tháng 3 năm 2010 tại xã San Thàng, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Sản phẩm chính của Công ty là xi măng Pooc lăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40 chất lượng cao đã được Tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam chứng nhận đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260:1997 hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008.

Công ty Liên doanh đá Lai Châu, nhà sản xuất và cung cấp Đá phiến hàng đầu Việt Nam

Công ty liên doanh đá Lai Châu là doanh nghiệp liên doanh giữa Workington Enterprises Ltd. (Australia) và Công ty Xây dựng và Sản xuất Vật liệu số 1 tỉnh Lai Châu (Việt Nam), được chính thức thành lập từ tháng 04⁄1997 theo giấy phép Đầu tư số 1891⁄GP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 25 tháng 04 năm 1997. Giấy phép Khai Thác Khoáng Sản: 709⁄QĐ-ĐCKS ngày 02⁄04⁄1999.