Chuyển đổi số

Tin tức

Hướng dẫn sử dụng Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân (VNForm)

Ngày 19⁄10⁄2022, Sở Thông tin và truyền thông ban hành văn bản số 1860⁄STTTT-BCVTCNTT về việc hướng dẫn sử dụng Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân (VNForm)

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày 05⁄10⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3711⁄KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ngày 01⁄12⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2677⁄KH-SCT thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Công Thương năm 2023

Ngày 21⁄11⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2587⁄KH-SCT về việc chuyển đổi số của Sở Công Thương năm 2023

Quyết định phê duyệt danh mục các nền tảng số quốc gia tập trung thúc đẩy sử dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2022

Ngày 14⁄11⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1470⁄QĐ-UBND phê duyệt danh mục các nền tảng số quốc gia tập trung thúc đẩy sử dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2022

Kế hoạch thực hiện "Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 08⁄11⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 4201⁄KH-UBND thực hiện "Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

V⁄v hướng dẫn sử dụng Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân (VNForm)

Ngày 19⁄10⁄2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1860⁄STTTT-BCVTCNTT về việc hướng dẫn sử dụng Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân (VNForm)

Kế hoạch chuyển đổi số Sở Công Thương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 20⁄10⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2309⁄KH-SCT chuyển đổi số Sở Công Thương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nghị định số 42⁄2022⁄NĐ-CP ngày 24⁄6⁄2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Ngày 24⁄6⁄2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 42⁄2022⁄NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10⁄10

Ngày 30⁄9⁄2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 3656⁄UBND-VX về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10⁄10.

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 964⁄QĐ-TTg ngày 10⁄8⁄2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Ngày 19⁄09⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3456⁄KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 964⁄QĐ-TTg ngày 10⁄8⁄2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 15⁄09⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3389⁄KH-UBND về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022

Phổ biến tài liệu phổ cập kỹ năng số cộng đông đến thành viên của Tổ Công nghệ số cộng đồng và người dân

Ngày 12⁄8⁄2022, Sở Thông tin và Truyền Thông ban hành văn bản số 1405⁄STTTT-BCVTCNTT ban hành công văn số phổ biến tài liệu phổ cập kỹ năng số cộng đông đến thành viên của Tổ Công nghệ số cộng đồng và người dân.

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 05⁄8⁄2022, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 03⁄KH-BCĐCĐS hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu năm 2022

Quyết định phê duyệt Đề án "Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ngày 04⁄8⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định 938⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu trên cơ sở kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu

Ngày 28⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 737⁄QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu trên cơ sở kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 02⁄3⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 457⁄KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định số 146⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ngày 28-01-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 146⁄QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 25 tháng 2 năm 2022, Tỉnh Uỷ Lai Châu ban hành Nghị quyết số 09-NQ⁄TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 -2030" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 18⁄02⁄2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 453⁄KH-UBND thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 -2030" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 07⁄9⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1880⁄KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025

Ngày 06⁄7⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1344⁄KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025