Cải cách hành chính

Tin tức

Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương

Thực hiện Quyết định số 847⁄QĐ-UBND ngày 14⁄7⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu công bố kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Tháng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ngày 08⁄8⁄2021, Sở Công thương đã tổ chức họp giao ban định kỳ tháng 8⁄2021. Sau khi tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, Giám đốc Sở yêu cầu Ban Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo trong lĩnh vực Công thương như sau: