Cải cách hành chính

Tin tức

V⁄v triển khai thực hiện Nghị định số 104⁄2022⁄NĐ-CP ngày 21⁄12⁄2022 của Chính phủ

Ngày 29⁄12⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 4844⁄UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104⁄2022⁄NĐ-CP ngày 21⁄12⁄2022 của Chính phủ

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

Ngày 22⁄12⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 4761⁄KH-UBND cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu

Ngày 16⁄12⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1663⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Sở Công Thương

Ngày 15⁄11⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2536⁄KH-SCT về cải cách hành chính năm 2023

V⁄v chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2022

Ngày 17⁄11⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 4321⁄UBND-KSTT về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2022

Quyết định thành lập tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày 17⁄11⁄2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 2568⁄QĐ-SCT về việc thành lập tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

V⁄v triển khai Nghị quyết số 131⁄NQ-CP ngày 06⁄10⁄2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 09⁄11⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 4224⁄UBND-KSTT về việc triển khai Nghị quyết số 131⁄NQ-CP ngày 06⁄10⁄2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện công văn số 3995⁄UBND-KSTT ngày 26⁄10⁄2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày 08⁄11⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 2465⁄SCT-VP yêu cầu Ban Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 07⁄11⁄2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4163⁄KH-UBND rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp để duy trì và từng bước nâng cao thứ hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 31⁄10⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2384⁄KH-SCT về việc triển khai thực hiện các giải pháp để duy trì và từng bước nâng cao thứ hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Lai Châu năm 2022

V⁄v triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 26⁄10⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 3995⁄UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghị quyết số 131⁄NQ-CP của Chính phủ: Về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 06⁄10⁄2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 131⁄NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Quyết định số 1015⁄QĐ-TTg ngày 30⁄8⁄2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ

Ngày 30⁄8⁄2022, của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1015⁄QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ

Triển khai thi hành Luật cư trú năm 2020

Ngày 24⁄9⁄2022, Công an tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 5020⁄CAT-PC06 về việc phối hợp triển khai thi hành Luật cư trú năm 2020

Quyết định về việc phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu

Ngày 15⁄9⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1198⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 31⁄8⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1164⁄QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 18⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 453⁄KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 -2030" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 17⁄8⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3009⁄KH-UBND đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 17⁄8⁄2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 578⁄VPUBND-KSTT cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2022

Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Ngày 23⁄06⁄2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 766⁄QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ngày 15⁄7⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 864⁄QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Chỉ thị về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu

Ngày 14⁄7⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 08⁄CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu

V⁄v hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu

Ngày 11⁄7⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 2409⁄UBND-KSTT về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu

V⁄v nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương

Thực hiện Chỉ thị số 08⁄CT-UBND ngày 14⁄7⁄2022 của UBND tỉnh Lai Châu công về việc nâng cao Chỉ Thị cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ thị sự hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu. Sở Công Thương đã tổ chức cuộc họp để triển khai thực hiện Chỉ thị số 08⁄CT-UBND ngày 14⁄7⁄2022. Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Giám đốc Sở yêu cầu Ban Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và những năm tiếp theo trong lĩnh vực Công Thương như sau:

Hướng dẫn thực hiện phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu

Ngày 12⁄7⁄2022, liên ngành Sở Công Thương, Công an tỉnh ban hành văn bản số 1483⁄HDLN⁄SCT-CAT về việc hướng dẫn thực hiện phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu

V⁄v tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Căn cứ Công văn số 2212⁄UBND-KSTT ngày 28⁄06⁄2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Kế hoạch: Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công ( PAPI ) của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025.

Ngày 05⁄07⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2305⁄KH-UBND về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công ( PAPI ) của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025.

Tăng cường công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 28⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 2212⁄UBND-KSTT về việc tăng cường công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định: Phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương ( DDCI ) tỉnh Lai Châu năm 2021.

Ngày 27⁄5⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 581⁄QĐ-UBND về việc Phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương ( DDCI ) tỉnh Lai Châu năm 2021

Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ngày 23⁄6⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 674⁄QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

Ngày 11⁄6⁄2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 688⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 07⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 318⁄KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Quyết định về việc thông qua Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính về nghiệm thu hoàn thành công trình kho VLNCN và cấp Giấy phép sử dụng VLNCN thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu

Ngày 05⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 597⁄QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính về nghiệm thu hoàn thành công trình kho vật liệu nổ công nghiệp và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu

Quyết định: Phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2021

Ngày 09⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định 581⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 07⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 213⁄KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc thông qua Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính về nghiệm thu hoàn thành công trình kho vật liệu nổ công nghiệp và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 06⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 597⁄QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính về nghiệm thu hoàn thành công trình kho vật liệu nổ công nghiệp và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu

Nghị quyết của Ban Chấu hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoanh 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 20⁄5⁄2021, Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Nghị quyết số 08-NQ⁄TU của Ban Chấu hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoanh 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Ngày 17⁄5⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 534⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Ngày 17⁄5⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 534⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Quyết định số 422⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

Ngày 04⁄04⁄2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 422⁄QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 457⁄KH-UBND ngày 18⁄02⁄2022 của UBND tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030

Ngày 25⁄3⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 604⁄KH-SCT về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 457⁄KH-UBND ngày 18⁄02⁄2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ngày 25⁄3⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 362⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về những nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thực hiện Công văn số 758⁄UBND-KTN ngày 15⁄3⁄2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ngày 09⁄3⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 297⁄QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2022

Ngày 07⁄3⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 460⁄KH-SCT kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2022

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 25 tháng 2 năm 2022, Tỉnh Uỷ Lai Châu ban hành Nghị quyết số 09-NQ⁄TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Ngày 17⁄02⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 320⁄KH-SCT duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Công Thương

Ngày 09⁄01⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 264⁄KH-SCT tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Công Thương

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 07⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 318⁄KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Công Thương năm 2022

Ngày 25⁄01⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 203⁄KH-SCT về việc kiểm soát, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Công Thương năm 2022

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành công thương năm 2022

Ngày 25⁄01⁄2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 197⁄KH-SCT về việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành công thương năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 20⁄01⁄2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 219⁄KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 20⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 213⁄KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022

Ngày 20⁄1⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 219⁄KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 20⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 219⁄KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 18⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 184⁄KH-UBND về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết sô 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Ngày 18⁄01⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 124⁄KH-SCT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết sô 02⁄NQ-CP ngày 10⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 13⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 107⁄KH-UBND hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022

Báo cáo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

Ngày 04⁄01⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 471⁄BC-UBND đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

Kế hoạch triển khai đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 23⁄12⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 4341⁄KH-UBND triển khai đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2021

Ngày 22⁄12⁄2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1730⁄QĐ-UBND phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2021

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021

Ngày 14⁄12⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2919⁄KH-UBND cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021

Quyết định ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 09⁄12⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1661⁄QĐ-UBND ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2021

Ngày 09⁄11⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 3663⁄UBND-KSTT về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2021

Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu

Ngày 08⁄11⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 41⁄2021⁄QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu

Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

Ngày 09⁄11⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch sô 3659⁄KH-UBND phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

Kế hoạch Ứng dụng phát triển Chính phủ số, chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

Ngày 08⁄10⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch 1780⁄KH-SCT ứng dụng phát triển Chính phủ số, chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030

Ngày 20⁄9⁄2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2943⁄KH-UBND cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030

Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 16⁄9⁄2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12⁄CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương

Thực hiện Quyết định số 847⁄QĐ-UBND ngày 14⁄7⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu công bố kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Tháng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ngày 08⁄8⁄2021, Sở Công thương đã tổ chức họp giao ban định kỳ tháng 8⁄2021. Sau khi tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, Giám đốc Sở yêu cầu Ban Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo trong lĩnh vực Công thương như sau:

Nghị quyết số 76⁄NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 05⁄7⁄2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76⁄NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

V⁄v thực hiện nhiệm vụ về cung cấp DVCTT và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ

Ngày 28⁄6⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 1828⁄UBND-KSTT về việc thực hiện nhiệm vụ về cung cấp DVCTT và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ

Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2021

Ngày 16⁄6⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1717⁄KH-UBND về việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2021

Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ngày 28⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 611⁄QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Triển khai thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 21⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1379⁄KH-UBND về việc triển khai thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số gắn kết với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

Ngày 09⁄4⁄2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 900⁄KH-UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số gắn kết với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 09⁄02⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 356⁄KH-UBND đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021

Ngày 02⁄3⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 280⁄KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021

Kế hoạch ứng dụng nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025

Ngày 30⁄10⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2451⁄KH-UBND ứng dụng nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025

Ngày 08⁄9⁄2020, Sở Công thương tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1518⁄KH-SCT về việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025