XNK

Lai Châu: Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030.


2013-01-01 - Nhằm cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Quyết định 950⁄QĐ-TTg ngày 25⁄7⁄2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030. Ngày 28⁄12⁄2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ra Quyết định số 1656⁄QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

         Theo đó, mục tiêu đến năm 2015 giá trị xuất khẩu của tỉnh đạt 10 triệu USD, đến năm 2020 đạt 17 triệu USD, tương ứng với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011-2015 là 17%/năm và giai đoạn 2016-2020 là 11,2%/năm; kiểm soát kim ngạch nhập khẩu đến năm 2015 đạt 10 triệu USD, năm 2020 đạt từ 15-17 triệu USD để cân bằng cán cân thương mại. Phấn đấu cán cân thương mại thặng dư thời kỳ 2021-2030.

          Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra 07 nội dung chủ yếu là: Phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển thị trường, xúc tiến thương mại; hoàn thiện chính sách thương mại, tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển sản xuất hàng xuất khẩu; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao nhận và đẩy nhanh xã hội hóa hoạt động dịch vụ logistics; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; kiểm soát nhập khẩu; nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội ngành hàng.

          Kinh phí thực hiện kế hoạch hành động được huy động từ các nguồn vốn: Ngân sách trung ứng, ngân sách địa phương, vốn huy động xã hội, cộng đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

           Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình.

           Sở Công thương là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này, định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện từ các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

           Chi tiết xem tại đây.

Nguồn:Trần Mến (QLTM)