Hợp đồng theo mẫu⁄Điều kiện giao dịch chung của Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên truyền hình cáp Việt Nam tại tỉnh Lai Châu


2012-11-21 - Căn cứ Nghị định số 99⁄2011⁄NĐ-CP ngày 27⁄10⁄2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Căn cứ Quyết định số 02⁄2012⁄QĐ-TTg ngày 13⁄01⁄2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Ngày 21/11/2012 Sở Công thương đã có Thông báo số 623/TB-SCT về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung của Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên truyền hình cáp Việt Nam tại tỉnh Lai Châu. Nội dung của hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung xem tại đây.

Nguồn:Lê Phương