Sở Công Thương chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị định số 105⁄2017⁄NĐ-CP ngày 14⁄9⁄2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu


2018-01-01 - Căn cứ Nghị định số 105⁄2017⁄NĐ-CP ngày 14⁄9⁄2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Công văn số 2159⁄UBND-TM ngày 22⁄11⁄2017 của UBND tỉnh về việc triển khai. Ngày 20⁄12⁄2017, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1248⁄SCT-QLTM, yêu cầu Chi Cục Quản lý thị trường, các phòng chuyên môn thuộc Sở, phòng Kinh tế thành phố và phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện, thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn theo phân cấp; Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn; Tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: Việc chấp hành các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động cấp phép sản xuất, kinh doanh rượu theo phân cấp; Thực hiện việc thẩm định và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu và Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn cho các tổ chức, cá nhân có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu đến các tổ chức, cá nhân để nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ, tác hại của việc lạm dụng rượu và sử dụng rượu, hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng những sản phẩm rượu có nguồn gốc, xuất xứ, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm theo quy định.

Hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công của các tổ chức, cá nhân để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên phạm vi địa bàn quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

2. Chi Cục Quản lý thị trường

Chỉ đạo các đội Quản lý thị trường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn, trong đó tập trung kiểm tra và xử lý các hành vi như: sản xuất, kinh doanh rượu không có giấy phép; kinh doanh rượu không đúng đối tượng, địa điểm, nội dung ghi trong giấy phép; sản xuất, kinh doanh rượu giả, rượu nhập lậu, rượu không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, rượu không ghi nhãn bao bì hoặc ghi nhãn không đúng quy định, rượu không dán tem theo quy định của pháp luật; sử dụng nguyên liệu bị cấm trong quá trình sản xuất rượu.

Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu, thực hiện ký cam kết “không sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển trái phép rượu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực hiện đúng quy định về dán tem rượu nhập khẩu, tem rượu sản xuất trong nước”;

Phối hợp với cơ quan báo, đài kịp thời đưa tin các vụ việc điển hình xử lý vi phạm quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu để góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh rượu và nhận thức của người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm an toàn.

3. Các phòng chuyên môn thuộc Sở

Các phòng: Quản lý thương mại, Quản lý công nghiệp, Kỹ thuật an toàn môi trường và Thanh tra Sở căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu Sở triển khai các nhiệm vụ sau:

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh và sử dụng rượu.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động cấp phép sản xuất, kinh doanh rượu, đồng thời thực hiện việc thẩm định và cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu thuộc thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Nguồn:Phòng QLTM