Lai Châu: Kết quả thực hiện Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP của Chính phủ về Thương mại điện tử


2017-08-15 - Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử Chính phủ đã ban hành Nghị định 52⁄2013⁄NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 về Thương mại điện tử nhằm tạo lập hành lang pháp lý để thương mại điện tử trở thành hoạt động được sử dụng, ứng dụng phổ biến trong các giao dịch của cơ quan quản lý nhà nước và đại bộ phận các doanh nghiệp đồng thời thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng TMĐT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tạo điều kiện để các giao dịch TMĐT được tiến hành một cách minh bạch, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và xây dựng các tập quán thương mại hiện đại đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong giai đoạn 2013 - 2017, thực hiện Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2017 đạt được một số kết quả như sau:

Công tác xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử: Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 phê duyệt  Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020. Qua quá trình triển khai Kế hoạch đã từng bước đưa thương mại điện tử trở thành một hoạt động được sử dụng, ứng dụng phổ biến trong các cơ quan nhà nước và đại bộ phận doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phổ biến, tuyên truyền và đào tạo nâng cao nhận thức về thương mại điện tử: Tổ chức 04 lớp tập huấn cho trên 250 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; 02 lớp tập huấn chuyên sâu về thương mại điện tử cho 150 học viên thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Biên tập và phát hành 4.000 tờ rơi với các nội dung tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử như: Lợi ích của thương mại điện tử, các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử, quy định về thủ tục, thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website về thương mại điện tử. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu, Báo Lai Châu tổ chức tuyên truyền 03 chuyên đề về thương mại điện tử như: Tình hình thương mại điện tử Việt Nam và thế giới, pháp luật thương mại điện tử, các doanh nghiệp triển khai thương mại điện tử thành công, ứng dụng thương mại điện tử trong một số ngành sản xuất, dịch vụ chủ lực của tỉnh.

Các hoạt động hỗ trợ phát triển thương mại điện tử: Triển khai 03 chuyên đề cung cấp trực tuyến các thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư, các dự án sử dụng vốn nhà nước, các thông tin về mời thầu, đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu lên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, cổng thông tin điện tử của Tỉnh và một số Website của Sở Công Thương các tỉnh thành trong cả nước. Xây dựng, quản lý vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh tại địa chỉ www.laichau.biz. Tổ chức 01 đoàn cán bộ và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đi một số tỉnh như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh để trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác triển khai các hoạt động thống kê thương mại điện tử và khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm về việc triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Hỗ trợ 15 doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng website thương mại điện tử để  quảng bá, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp trên mạng internet. Hướng dẫn, tư vấn cho 20 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về cách thức tham gia và sử dụng Cổng thương mại điện tử quốc gia (ECVN) tại địa chỉ www.ecvn.com và Cổng thông tin xuất khẩu Việt Nam tại địa chỉ www.vnex.com.vn (VNEX).

Qua công tác tuyên truyền  giúp cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã nắm chắc các văn bản, quy định pháp luật của Nhà nước về thương mại điện tử, nâng cao nhận thức và đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử. Cùng với việc thông qua hoạt động hỗ trợ đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp của tỉnh quảng bá hình ảnh, giới thiệu thông tin sản phẩm, xúc tiến thương mại ra thị trường quốc tế./.

Nguồn:Nguyễn Luyến