Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII


2017-07-28 - Ngày 28⁄7⁄2017, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

         Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã được nghe đồng chí Như Ngọc Biên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công thương giới thiệu, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5  (khóa XII) của Đảng gồm 3 nghị quyết chuyên đề quan trọng: Nghị quyết số 10 -NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 - NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 - NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Đặc biệt, nhấn mạnh các kết quả đạt được, nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện các Nghị quyết. Đồng thời hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cách viết bài thu hoạch sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết.

         Thông qua Hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở nâng cao nhận thức và nắm vững những nội dung cơ bản, những vấn đề mới, mục tiêu, quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết; trên cơ sở đó, BCH Đảng bộ Sở, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện, khẩn trương đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Nguồn:Trần Thu