Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí


2017-05-23 - Căn cứ Hướng dẫn số 489⁄HD-STTTT ngày 19⁄5⁄2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Sở Công thương cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

công tác

Số điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Nguyễn Sỹ Chín

Giám đốc

Sở Công thương

02133 798777

Nguyensychin-laichau@chinhphu.vn

2

Hoàng Kiều Anh

Phó Giám đốc

Sở Công thương

02133 799588

kieuanhsct@gmail.com

 

Nguồn:Trần Thu