Kế hoạch Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017


2017-04-25 - Căn cứ Nghị quyết số 41⁄NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Thông báo kết luận số 160⁄TB-VPCP ngày 24 thán 3 năm 2017 của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới của ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Kế hoạch số 02⁄KH-BCĐ389 ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017.

Ngày 20/4/2017, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 06/KH-BCĐ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017, với nội dung cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 41/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

2. Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP và các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các lực lượng chức năng nắm vững tình hình tại các địa bàn, tuyến, lĩnh vực được phân công phụ trách, đặc biệt là các địa bàn, tuyến, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm; chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch chuyên đề, trọng tâm vào các mặt hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng; các loại hàng hóa có thuế suất cao, hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt…; tăng cường phối hợp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ kịp thời, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật với các hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, địa bàn để các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân hiểu thấy rõ tác hại của nạn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và không tham gia, tiếp tay cho những hành vi này; nhằm tạo chuyển biến sâu, rộng, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương, cơ quan chức năng tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá; Công điện số 90/CĐ-BCĐ ngày 13 tháng7 năm 2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; Quyết định số 05/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Kế hoạch số 1042/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh về công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

1.2. Chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu, rà soát để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời những bất cập trong các quy định của pháp luật, không để các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả; thực hiện tốt chế độ chính sách bảo đảm cho hoạt động của các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả.

1.3. Thành lập Đoàn kiểm tra,Tổ công tác của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để kiểm tra, thu thập thông tin, đánh giá thực trạng tình hình về địa bàn, mặt hàng trọng điểm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu; cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các huyện, thành phố trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh về công tác  phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vụ việc phức tạp, trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

  1.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; kết quả đấu tranh của các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ rõ các vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đảm bảo tạo chuyển biến trong công tác này; thực hiện quản lý, tiếp nhận, xử lý hiệu quả thông tin đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các sở, ngành, địa phương; chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các đơn vị, địa phương theo quy định của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

          1.5. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, chiến sỹ các lực lượng chức năng trong việc thực thi công vụ; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách; khen thưởng, biểu dương đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp có hành vi bao che, dung túng tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; điều chuyển, thay thế những cán bộ, công chức, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị chức năng không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, có dấu hiệu sai phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

          2. Giải pháp chủ yếu

 Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các huyện, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch chuyên đề đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

2.1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phân công tại Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 1042/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng tại cơ sở, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực quản lý và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các địa bàn thành phố, thị trấn, các xã vùng sâu, vùng xa; khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các đường mòn, lối mở, khu kinh tế cửa khẩu; các chợ trung tâm, kho tàng cất giữ hàng hóa, bến xe khách, tỉnh; các tuyến đường bộ ra vào tỉnh và khu vực biên giới…

  2.2. Kế hoạch công tác phải đảm bảo bám sát diễn biến tình hình thực tế, xác định rõ tuyến, địa bàn, lĩnh vực, phương thức thủ đoạn trong hoạt động, đối tượng trọng điểm và nhóm các mặt hàng cần tập trung kiểm soát và đề ra phương án, giải pháp đấu tranh; phân công, giao chỉ tiêu thực hiện cụ thể cho các cấp chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng trực tiếp quản lý địa bàn, phấn đấu tăng các cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng số vụ phát hiện, bắt giữ, xử lý hành chính, hình sự, tịch thu tang vật đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả tại các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm.

Tập trung thanh tra, kiểm tra, đấu tranh mạnh, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến nhóm hàng cấm (ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, tài liệu cấm, động thực vật hoang dã, gỗ, lâm sản quý hiếm, pháo, vàng,kim loại quý, đá quý, ngoại tệ, đồ cổ); các mặt hàng có thuế suất cao, thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế (thuốc lá, rượu,bia,đường cát, xăng, dầu, than, quặng, xe ô tô, xe gắn máy, xe đạp và linh kiện có liên quan, đồ điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, máy móc, thiết bị cũ đã qua sử dụng); các mặt hàng tiêu dùng là hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống nhân dân, ảnh hưởng đến sản xuất, môi trường (gia súc, gia cầm, thủy sản, hải sản, nông sản, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, hóa chất và các loại chất cấm trong sản xuất,chăn nuôi; sử dụng cồn công nghiệp, hóa chất, hương liệu, phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm, đặc biệt là sử dụng cồn công nghiệp, methanol để pha chế rượu)...

2.3. Đảm bảo có sự chỉ đạo thống nhất về nghiệp vụ từ các Sở, ngành chức năng; huy động các lực lượng, cơ quan, đơn vị cùng đấu tranh trên cơ sở phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể để phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo thế trận hiệp đồng liên hoàn, khép kín, hiệu quả giữa các lực lượng ở biên giới, cửa khẩu và trong nội địa. Trong đó:

          - Lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng tập trung phối hợp kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, gian lận thương mại tại địa bàn cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực biên giới.

          - Lực lượng Công an tăng cường công tác điều tra, tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả; ngăn chặn, bắt giữ, xử lý kịp thời các vụ vận chuyển hàng lậu từ biên giới vào nội địa.

          - Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, các vi phạm về giá, ghi nhãn hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng... trên thị trường nội địa; chủ trì, phối hợp lực lượng Công an và các cơ quan liên quan triệt phá các tụ điểm tập kết, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

- Các cơ quan Thanh tra chuyên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa thị trường nội địa, tập trung kiểm tra điều kiện kinh doanh các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành, chấp hành chế độ thuế, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, tiêu chuẩn đo lường, chất lượng hàng hóa.

2.4.  Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin truyền thông, báo, đài phát thanh truyền hình trong việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp nhằm phát huy được sức mạnh tổng hợp tích cực tham gia công tác này; công khai kết quả điều tra, xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

  3. Phân công trách nhiệm

          3.1. Sở Công thương (Cơ quan Thường trực - Ban Chỉ đạo 389/ĐP):

          - Tham mưu tổ chức sự phối hợp giữa các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP và UBND các huyện, thành phố, các lực lượng chức năng triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

          - Tham mưu, đề xuất thành lập Đoàn công tác của ban Chỉ đạo 389/ĐP kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại một số tuyến, địa bàn trọng điểm; đôn đốc các sở, ngành thành viên và UBND các huyện, thành phố, các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

          - Xây dựng kế hoạch cân đối cung cầu hàng hóa, đề xuất thực hiện bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhất là các dịp lễ tết; tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng,… trên thị trường nội địa. Đặc biệt, chú ý kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kiên quyết vi phạm liên quan đến các loại hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm và hàng hóa có chứa chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

  3.2. Công an tỉnh:

           Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, chứa chấp hàng lậu, hàng giả; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Chú ý kiểm soát chặt chẽ các tuyến vận chuyển hàng hóa trọng điểm từ khu vực cửa khẩu, biên giới, từ các tỉnh lân cận vào thị trường nội địa. Tập trung kiểm soát đối với các mặt hàng ma túy, vũ khí, pháo nổ, văn hóa phẩm độc hại, tài liệu có nội dung xấu, xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, gỗ, động vật hoang dã, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

          3.3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

  Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới (trọng điểm là các đường mòn, lối mở, sông, suối giáp biên giới… ) để kịp thời phát hiện, đấu tranh loại bỏ các điểm tập kết, tụ điểm chứa hàng lậu, hàng cấm. Phối hợp với lực lượng Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng xây dựng phương án tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến đường, địa bàn có khả năng mang vác, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

  3.4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

 Chỉ đạo lực lượng kiểm soát quân sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát các phương tiện quân sự lưu thông trên địa bàn có dấu hiệu lợi dụng để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm khi được yêu cầu; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật.

 3.5. Sở Tài chính:

          - Tham mưu, đề xuất chế độ chính sách hỗ trợ kinh phí đảm bảo điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định.

          - Phối hợp với Sở Công thương đề xuất thực hiện phương án bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu; không để xảy ra tình trạng tăng giá bán bất hợp lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, kê khai giá, niêm yết giá bán và bán hàng đúng giá niêm yết.

          3.6. Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng:

          Nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng và các lối mở, điểm thông quan thuộc địa bàn kiểm soát Hải quan để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại; chủ động xây dựng và thực hiện các kế hoạch chuyên đề đấu tranh với các hàng hóa trọng điểm đã xác định.

 3.7. Cục thuế tỉnh:

          Tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, giám sát việc kê khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế nhằm chống các hành vi gian lận thuế, chiếm đoạt tiền thuế từ ngân sách nhà nước; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả liên quan đến công tác quản lý thuế.

          3.8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

          - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, các điều kiện trong việc vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm và thuỷ sản; thuốc bảo vệ thực vật, thú y, phân bón, giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm…; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm và công khai kịp thời kết quả xử lý theo quy định.

          - Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm việc vận chuyển, khai thác, buôn bán lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật trên địa bàn; tăng cường quản lý các cơ sở chế biến và kinh doanh lâm sản trên địa bàn tỉnh.

          3.9. Sở Khoa học và Công nghệ:

  Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp với cơ quan Công an, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu công nghiệp, ghi nhãn hàng hóa của các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo lĩnh vực ngành và các ngành liên quan quản lý để phát hiện các thủ đoạn gian lận về đo lường, đóng gói nhằm tăng giá, thu lợi bất chính.

 3.10. Sở Y tế:

  Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, các cơ sở kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở kinh doanh buôn bán thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

 3.11. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thành - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn:

  Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đao 389/ĐP và các lực lượng chức năng có liên quan làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền phản ánh kịp thời tình hình và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tích cực tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động doanh nghiệp, người dân không tham gia và tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả.

3.12. Các sở, ngành thành viên khác:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quy định và nhiệm vụ phân công về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

3.13. Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố:

 - Xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức phối hợp lực lượng tăng cường thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

 - Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân, nhất là người dân ở khu vực các huyện biên giới hiểu thấy rõ tác hại của nạn buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và không tham gia, không tiếp tay cho những hành vi này; đồng thời tích cực tham gia phát hiện, thông tin cho các cơ quan chức năng để sớm ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật; có giải pháp cụ thể quản lý đối với người xuất nhập cảnh trái phép để mang vác hàng lậu qua biên giới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, đề nghị các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công thương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP (qua Chi cục Quản lý thị trường) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nguồn:Chi cục QLTT