UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với sản phẩm rượu


2017-03-17 - Ngày 10⁄3⁄2017, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 415⁄UBND-VX về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với sản phẩm rượu

                                               Chi tiết xem tại đây

 

Nguồn:Trần Thu