Lai Châu: Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2012


2012-12-25 - Vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gần đây được đề cập khá nhiều và được coi là một trong những vấn đề quan trọng trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng. Năm 2012, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực:

Đã thành lập Ban vận động thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu. Hiện nay Ban vận động đang trong quá trình vận động các tổ chức, cá nhân tham gia thành lập Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoàn tất các hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Hội.

Đã ban hành văn bản triển khai chỉ đạo các đơn vị kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung quy định tại Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công thương. Trên địa bàn tỉnh có 02 đơn vị kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi tỉnh. Có 01 đơn vị đã thực hiện xong việc đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được Sở Công thương tiếp nhận, có văn bản chấp thuận và đăng tải trên website của Sở Công thương. Còn 01 đơn vị đang triển khai thực hiện việc đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thông qua các cơ quan thông tin như Báo, Đài phát thanh và truyền hình, cổng thông tin điện tử của tỉnh, Website của các Sở, ban, ngành các chuyên đề tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến đông đảo người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt tập trung vào các dịp như kỷ niệm “ngày Quyền người tiêu dùng thế giới 15 tháng 3”. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đồng thời giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn quyền và trách nhiệm của mình để tự bảo vệ chính mình trước các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài ra, công tác tuyên tuyền đã được thực hiện trực tiếp thông qua các đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 127/ĐP thành lập và các lực lượng chức năng thường xuyên trực tiếp làm nhiệm vụ như: quản lý thị trường, công an, thanh tra chuyên ngành. Vì thế trong năm qua trên địa bàn chưa nhận được đơn thư khiếu nại của người tiêu dùng.

Bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời gian qua cũng còn những mặt hạn chế như: Chưa thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vì vậy chưa có đầu mối để tư vấn cho người tiêu dùng về quyền lợi hợp pháp của mình cũng như chưa có đầu mối tiếp thu những ý kiến phản ánh khiếu kiện khi quyền lợi người tiêu dùng bị vi phạm; chưa tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tất cả tầng lớp nhân dân đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa. Công tác phối hợp thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa nhiều; một số cơ quan chưa nhận thức tốt về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là “trách nhiệm chung của Nhà nước và của toàn xã hội”. Do vậy, nếu công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được sự quan tâm đúng mức sẽ có ý nghĩa chính trị rất to lớn. Bởi vì, người tiêu dùng có vai trò tác động phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, do đó không chăm lo, bảo vệ người tiêu dùng thì sản xuất và phát triển kinh tế chưa đạt được sự phát triển ổn định và bền vững.

Để đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời gian tới cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản pháp luật khác có liên quan, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa trong tỉnh; hoàn tất hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu; thực hiện tốt công tác tư vấn, giải quyết kịp thời khiếu nại của người tiêu dùng và các công tác khác liên quan theo quy định pháp luật hiện hành; tổ chức thực thi Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản pháp luật khác có liên quan trong ngành và các địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Nguồn:Lê Phương