Kế hoạch tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ năm 2016-2017


2016-10-28 - Ngày 28⁄10⁄2016, Sở Công thương ban hành Kế hoạch số 916⁄KH-SCT về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ năm 2016-2017. Nội dung của Kế hoạch như sau:

I. MỤC TIÊU

 - Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong sản xuất, kinh doanh, phân bón vô cơ, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón đi vào nề nếp và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với những hành vi sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép các loại phân bón vô cơ; xử lý kịp thời đối với tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

- Kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý phân bón; kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật, các giải pháp thực hiện chính sách về sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ cho phù hợp tình hình thực tế.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý phân bón vô cơ nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh phân bón nói chung và phân bón vô cơ nói riêng.

II. NỘI DUNG QUẢN LÝ

1. Kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm

1.1. Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan trong việc theo dõi, tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị, đề nghị, giải đáp những vướng mắc của các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ.

- Thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón vô cơ và thông báo xác nhận công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân.

- Tiếp nhận đề nghị của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ và thẩm định nội dung để tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu mô hình phân bón vô cơ theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch  thanh tra, kiểm tra hàng năm và đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương.

- Làm đầu mối tổng hợp báo cáo việc thực hiện kế hoạch này của toàn ngành theo định kỳ hoặc đột xuất khi được yêu cầu.

    (Các nội dung trên thực hiện thường xuyên hoặc khi được yêu cầu)

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường thực hiện tổng hợp rà soát, thống kê đầy đủ số lượng, tên, địa chỉ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở san chiết, sang chai, đóng gói, nhận gia công phân bón vô cơ trên địa bàn tỉnh báo cáo Cục Hóa chất - Bộ Công thương trước ngày 15/11/2016.

1.2. Chi cục Quản lý thị trường

- Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu mặt hàng phân bón vô cơ trên địa bàn, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, nhập khẩu phân bón giả, phân bón kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Tập trung kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép sản xuất, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và việc duy trì điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, dấu hợp quy; chấp hành chế độ hóa đơn chứng từ hàng hóa; việc thực hiện các quy định về nhãn hàng hóa; niêm yết giá và bán theo giá niêm yết...

- Tham mưu Ban Chỉ đạo 389/ĐP tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ389 ngày 26/01/2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và kế hoạch số 1635/KH-BCĐ389 ngày 26/02/2016 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công thương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân bón giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan thuộc Sở và các cơ quan liên quan giải đáp những vướng mắc trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính về sản xuất, kinh doanh phân bón nói chung và phân bón vô cơ nói riêng.

(Các nội dung trên thực hiện thường xuyên hoặc khi được yêu cầu)

- Phối hợp với phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường thực hiện rà soát, thống kê đầy đủ số lượng, tên, địa chỉ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở san chiết, sang chai, đóng gói, nhận gia công phân bón vô cơ trên địa bàn tỉnh để báo cáo Cục Hóa chất - Bộ Công thương trước ngày 15/11/2016.

1.3. Thanh tra Sở

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón vô cơ. Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thuộc Sở xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương. Chú trọng thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân được cấp phép sản xuất phân bón vô cơ trong việc duy trì điều kiện sản xuất; phát hiện, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón vô cơ không có giấy phép sản xuất; không đảm bảo các điều kiện trong quá trình kinh doanh và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Qua thanh tra phát hiện những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý phân bón; kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật, các giải pháp thực hiện chính sách về sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

1.4. Phòng Quản lý thương mại

- Tham mưu triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xuất, nhập khẩu mặt hàng phân bón theo chức năng nhiệm vụ được giao; đề xuất chính sách để kiểm soát phân bón xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu phụ và lối mở được phép thông quan.

- Tham mưu lãnh đạo Sở đề xuất Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới chỉ đạo các lực lượng chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới tăng cường công tác kiểm tra hoạt động xuất, nhập khẩu mặt hàng phân bón vô cơ qua các lối mở, cửa khẩu nhằm ngăn chặn việc xuất, nhập khẩu phân bón giả, phân bón kém chất lượng.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan thuộc Sở tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình phối hợp số 07- CTrPH/HNDT-MTTQ-SNN&PTNT-SCT ngày 23/12/2014 giữa Hội Nông dân tỉnh, Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2014-2020.

1.5. Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố

- Rà soát, thống kê đầy đủ số lượng, tên, địa chỉ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở san chiết, sang chai, đóng gói phân bón vô cơ, các tổ chức, cá nhân nhận gia công phân bón vô cơ thuộc địa bàn quản lý gửi về phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường, Sở Công thương trước ngày 12/11/2016 để tổng hợp báo cáo Cục Hóa chất.

- Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ trên địa bàn; kịp thời phát hiện những vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh phân bón và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn Sở và các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, hội nghị, hội thảo giới thiệu mô hình phân bón vô cơ trên địa bàn. 

(Các nội dung trên thực hiện thường xuyên hoặc khi được yêu cầu)

1.6. Các tổ chức, các nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ

- Phải đảm bảo các điều kiện về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu phân bón theo quy định tại Mục 1, Mục 2, Chương II của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón và quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 của Bộ Công thương

- Trước khi đưa các loại phân bón vô cơ vào lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu phải thực hiện công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn và các quy định hiện hành.

- Định kỳ vào ngày 15 tháng 5 và trước ngày 15 tháng 11 hàng năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất của cơ quan có thẩm quyền, lập báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón vô cơ gửi về Sở Công thương và Cục Hóa Chất (Bộ Công thương) theo quy định.

- Lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến khảo nghiệm phân bón để phục vụ việc kiểm tra, thanh tra.

(Các nội dung trên thực hiện thường xuyên hoặc khi được yêu cầu)

2. Đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý phân bón

          Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan, đơn vị thuộc Sở tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp luật của Bộ ngành Trung ương về quản lý phân bón khi được yêu cầu; thường xuyên rà soát, tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Sở để kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý phân bón.

          3. Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu và công bố thông tin

 Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan, đơn vị thuộc Sở cập nhật, tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ; Giấy phép sản xuất đồng thời phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón khác; Giấy thuê sản xuất phân bón; danh sách phân bón vô cơ được công bố hợp quy theo quy định của pháp luật và công bố trên trang Website của Sở Công thương.

          4. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về quản lý phân bón vô cơ

4.1. Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

- Chủ trì phối hợp với các phòng Sở có liên quan và Chi cục Quản lý thị trường, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, các cơ quan thông tin truyền thông tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý phân bón vô cơ cho các đối tượng quản lý nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón vô cơ; thông tin kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ, những cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ không đảm bảo chất lượng.

-  Cập nhật thông tin, xây dựng tài liệu, tờ rơi tuyên tuyền đến các tổ chức, cá nhân, người sử dụng phân bón vô cơ về phương pháp nhận biết, cách phân biệt phân bón vô cơ thật, giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và những hậu quả, tác hại của việc sử dụng các sản phẩm phân bón giả, kém chất lượng.

(Các nội dung trên thực hiện trong quý IV/2016 và năm 2017).

4.2. Chi cục Quản lý thị trường

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ trên địa bàn thực hiện ký cam kết:“Không kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng, phân bón không rõ nguồn gốc”.

- Chủ động phối hợp với phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường và các cơ quan thông tin truyền thông, trang Website của Sở Công thương thông tin về tình hình thanh tra, kiểm tra phân bón giả, kém chất lượng, hàng lậu, không rõ nguồn gốc; những cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón vi phạm quy định về quản lý phân bón vô cơ bị xử lý, góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, người tiêu dùng không tiêu thụ phân bón giả, phân bón kém chất lượng, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

- Thực hiện tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân, báo chí về hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong quản lý phân bón vô cơ qua đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389/ĐP và đường dây nóng về ATTP của Chi cục Quản lý thị trường theo quy định để tham mưu thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón vi phạm.

(Các nội dung trên thực hiện thường xuyên hoặc khi được yêu cầu)

4.3.Văn phòng Sở

- Cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý phân bón  trên trang Website của Sở để tuyên truyền, phổ biến, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ.

- Phối hợp với các phòng liên quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện tuyên truyền, thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ; tổ chức biên tập và trình duyệt các tin, bài tuyên truyền công tác quản lý nhà nước về phân bón vô cơ trên trang Website của Sở.

(Các nội dung trên thực hiện thường xuyên hoặc theo kế hoạch)

4.4. Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tại địa phương tham mưu UBND huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý phân bón vô cơ cho các đối tượng quản lý, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón vô cơ và người sử dụng thuộc địa bàn quản lý; thông tin kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ, những cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ không đảm bảo chất lượng (thực hiện trong quý IV/2016 và năm 2017).

4.5. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ

- Chấp hành nghiêm việc tổ chức hội thảo, hội nghị, quảng cáo phân bón đúng quy định hiện hành. Trước khi tổ chức các hội nghị, hội thảo khuyến nông, khuyến cáo sử dụng phân bón vô cơ, các tổ chức, cá nhân phải báo cáo kế hoạch, nội dung và được sự đồng ý của Sở Công thương. Trường hợp có người nước ngoài tham dự phải có văn bản xin ý kiến và được UBND tỉnh đồng ý cho phép trước khi tổ chức; đồng thời phải thông báo cho Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh biết để phối hợp theo dõi, quản lý.

- Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tại địa phương cung cấp thông tin, xây dựng tài liệu, tờ rơi tuyên tuyền đến các tổ chức, cá nhân, người sử dụng phân bón vô cơ về phương pháp nhận biết, cách phân biệt phân bón vô cơ thật, giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và những hậu quả, tác hại của việc sử dụng các sản phẩm phân bón giả, kém chất lượng  

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở có liên quan, phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện kế hoạch này.

  2. Giao phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch của toàn ngành báo cáo về Cục Hóa chất - Bộ Công thương theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường công tác quản lý phân bón vô cơ năm 2016 - 2017 của Sở Công thương. Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở có liên quan, phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả tình hình thực hiện kế hoạch này về Sở Công thương (qua phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nguồn:Chi cục QLTT