Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Kế hoạch số 271⁄KH-MTTW-BBT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam


2016-10-12 - Ngày 12⁄10⁄2016, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 4101⁄QĐ-BCT thực hiện Kế hoạch số 271⁄KH-MTTW-BBT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

 

                                    Chi tiết Quyết định xem tại đây

Nguồn:Trần Thu