Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động ......về ATTP năm 2016 và giai đoạn 2017 - 2020 Sở Công thương.


2016-10-21 - Ngày 31⁄8⁄2016, Sở Công thương ban hành Kế hoạch số 714⁄KH-SCT về việc thực hiện Chương trình hành động số 1209⁄CTr-UBND ngày 01⁄7⁄2016 của UBND tỉnh Lai Châu thực hiện Chỉ thị số 13⁄CT-TTg ngày 09⁄5⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2016 và giai đoạn 2017 - 2020 Sở Công thương.

 

                                  Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Nguồn:Trần Thu