Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13⁄CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm năm 2016 và giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Lai Châu.


2016-08-17 - Ngày 01⁄7⁄2016, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Chương trình hành động số 1209⁄CTr-UBND về việc thực hiện chỉ thị số 13⁄CT-TTg ngày 09⁄5⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm năm 2016 và giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Lai Châu.

               

                              Chi tiết xem tại đây

Nguồn:Trần Thu