Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT⁄W ngày 15⁄5⁄2016 của Bộ Chính trị.


2016-08-05 - Ngày 04⁄8⁄2016, tại Hội trường Sở Công Thương Lai Châu, Đảng bộ Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT⁄W ngày 15⁄5⁄2016 của Bộ Chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

         Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã được nghe đồng chí Như Ngọc Biên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công thương giới thiệu, quán triệt các nội dung cơ bản và mới của các văn kiện Đại hội (trong đó trọng tâm là học tập, quán triệt mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng; các nhiệm vụ, giải pháp; 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016- 2020 nêu trong nghị quyết). Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Chương trình thực hiện của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; thảo luận kế hoạch Đảng bộ Sở thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; định hướng xây dựng kế hoạch thực hiện của cá nhân. Quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/W ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Thông qua Hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao nhận thức và nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Chỉ thị, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động; nâng cao ý chí, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị , tạo ra phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Nguồn:Trần Thu