XNK

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Lai Châu


2016-02-05 - Ngày 04⁄02⁄2016, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 146⁄QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Lai Châu.

     Theo đó, Ban chỉ đạo 389/ĐP gồm các thành phần:

     Trưởng ban: Đồng chí Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

     Phó Trưởng ban thường trực: Giám đốc Sở Công thương.

    Các thành viên gồm Lãnh đạo các Sở, ngành: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Sở Ngoại vụ; Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Y tế; Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Cục thuế tỉnh; Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND huyện Mường Tè; UBND huyện Sìn Hồ; UBND huyện Phong Thổ; UBND huyện Nậm Nhùn.

    Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389/ĐP:

    Giúp UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới và các văn bản khác có liên quan.

    Tổ chức tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, cơ chế chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý và phát triển thương mại biên giới. Tham mưu, đề xuất xây dựng các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển hoạt động thương mai biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo đúng quy định cuat pháp luật. Tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh.

     Tổ chức thực hiện các hình thức thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền; kiến nghị cấp có thẩm quyền; kiến nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động thương mại biên giới theo quy định.

      Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thương mại biên giới Trung ương và của UBND tỉnh.

     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/02/2016 và thay thế các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 về việc thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Lai Châu; số 1185/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 về việc sửa đổi Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 13/01/2010.

       Chi tiết Quyết định xem tại đây

Nguồn:Trần Thu