Lai Châu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2012 ước đạt 2.500 tỷ đồng


2012-12-21 - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2012 toàn tỉnh ước đạt 2.500 tỷ đồng, đạt 112,61% kế hoạch, tăng 19,05% so với năm 2011.

Phân theo thành phần kinh tế: Kinh tế nhà n­ước ước đạt 736 tỷ đồng, đạt 184% kế hoạch, tăng 22,67% so với năm 2011; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 1.764 tỷ đồng, đạt 96,92% kế hoạch năm, tăng 17,6% so với năm 2011.

Phân theo ngành nghề kinh doanh: Doanh thu bán lẻ vật tư hàng hoá ước đạt 2.150 tỷ đồng, đạt 113,16% kế hoạch, tăng 17,81% so với năm 2011; doanh thu dịch vụ ước đạt 350 tỷ đồng, đạt 109,38% kế hoạch, tăng 27,27% so với năm 2011.

Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên thị trường tỉnh năm 2012 ước đạt: Xăng dầu các loại 38.000 tấn; muối i ốt 2.200 tấn; giống nông nghiệp 950 tấn; vật tư nông nghiệp 11.500 tấn; thuốc chữa bệnh, vật tư y tế 30.000 triệu đồng; điện thương phẩm 95 triệu kwh; giấy vở học sinh 245 tấn; hàng nông sản 23.000 tấn.

Năm 2013, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2012. Trong đó: Bán lẻ vật tư hàng hoá ước đạt 2.490 tỷ đồng, tăng 15,81% so với năm 2012; doanh thu dịch vụ ước đạt 410 tỷ đồng, tăng 17,14% so với năm 2012.

Nguồn:Trần Mến