Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2012 ước đạt trên 522.230 triệu đồng


2013-01-03 - Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2012 ước đạt trên 522.230 triệu đồng đạt 88,19% kế hoạch năm, tăng 12,95% so với năm 2011.

Phân theo thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước đạt 37.800 triệu đồng, đạt 56,11% kế hoạch năm, giảm 22,78% so với năm 2011; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 191.567 triệu đồng, đạt 89,3% kế hoạch năm, tăng 30,68% so với năm 2011; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 900 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm, giảm 3,6% so với năm 2011.

Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 24.023 triệu đồng, đạt 45% kế hoạch, giảm 33,27% so với năm 2011; công nghiệp chế biến ước đạt 160.754 triệu đồng, đạt 94,77% kế hoạch năm, tăng 14,94% so với năm 2011; công nghiệp sản xuất và phân phối điện ước đạt 26.180 triệu đồng, đạt 64,71% kế hoạch năm, tăng 4,7 lần so với năm 2011; cung cấp nước và thu gom rác thải ước đạt 19.400 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 27,63% so với năm 2011.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt so với kế hoạch năm 2012: Chè khô 3.744 tấn, đạt 100%; đá đen 300.000 viên, đạt 100%; đá xây dựng 505.715 m3, đạt 100%; gạch xây dựng 73.779 triệu viên, đạt 100%; nước máy sản xuất 3,6 triệu m3, đạt 100%; điện phát ra 55 triệu kwh, đạt 64,1%; quặng các loại 500 tấn, đạt 3,29%; xi măng 7.500 tấn, đạt 37,5%.

Điện phát ra không đạt theo kế hoạch là do: Nhà máy thủy điện Chu Va không phát điện theo kế hoạch do lưu lượng nước giảm; thủy điện Nậm Mở dự kiến phát điện trong tháng 01/2012, tuy nhiên do thiếu vốn một số hạng mục thi công kéo dài nên tháng 6/2012 mới phát điện. Quặng các loại không đạt là do chủ trương không cấp phép đối với các hoạt động khai thác vàng sa khoáng trên địa bàn; các quy định của Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn đã ảnh hưởng đến quá trình cấp phép khai thác và gia hạn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác hết hạn và các dự án mỏ đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư phải ngừng hoạt động…

Năm 2013, Ngành Công thương tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển Ngành, làm cơ sở cho việc xây dựng các đề án, kế hoạch chi tiết và ban hành các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực có triển vọng trên địa bàn tỉnh như: phát triển thủy điện vừa và nhỏ, sản xuất vật liệu xây dựng; xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị; thu hút các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp… nhằm tạo động lực, thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Nguồn:Nguyễn Luyến