Hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lai Châu


2015-09-11 - Ngày 10⁄9⁄2015, UBND tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (viết tắt là VCCI) tổ chức Hội Thảo cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lai Châu. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội thảo.

Các đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI đồng chủ trì Hội thảo; Dự Hội thảo còn có đồng chí đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu; các Sở, ban, ngành tỉnh....

Tại Hội thảo đại diện các chuyên gia của VCCI đã trao đổi, phân tích, đánh giá chuyên sâu về kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và môi trường kinh doanh của tỉnh Lai Châu, đặc biệt là năm 2014. Trong đó, phân tích những cơ hội thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh trong bối cảnh và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng; trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn, những cách làm hay, sáng tạo của một số địa phương trong cả nước về việc cải thiện chỉ số PCI. Đồng thời, chỉ rõ những vấn đề cần quan tâm, những lĩnh vực mà cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh gặp khó khăn như tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, việc thực hiện cải cách các thủ tục hành chính của các sở, ngành, các huyện, thành phố… nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam được VCCI công bố cho thấy: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Lai Châu đạt 50,6 điểm, đứng thứ 62/63 tỉnh, thành phố và nằm trong nhóm 6 tỉnh có thứ hạng thấp nhất trong cả nước.

Phát biểu và chỉ đạo Hội thảo đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng thực trạng tiềm năng, thế mạnh giúp tỉnh khai thác hiệu quả hơn những tiềm năng, lợi thế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đưa Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau Hội thảo, các cấp, các ngành nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị sẽ vận dụng sáng tạo các vần đề được tiếp thu; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành. Đồng thời xác định việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ thường xuyên, từng bước xây dựng phong cách phục vụ của bộ máy chính quyền các cấp đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp và công dân theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, hấp dẫn đối với các chủ đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Thảo luận tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các địa phương và doanh nghiệp tập trung vào một số nội dung: Những hạn chế và biện pháp, chia sẻ những kinh nghiệm nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội thảo đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Sở Kế hoach và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành và các huyện thành phố xây dựng “Đề án cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020”, hoàn thành Đề án trong Qúy IV/2015 và trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành vào đầu tháng 12/2015. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh triển khai cải cách thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm thủ tục, thời gian, chi phí và tập trung vào việc cải thiện chỉ số còn yếu kém. Cộng đồng doanh nghiệp cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội doanh nghiệp trẻ, chia sẻ với những khó khăn của tỉnh; tiếp tục đối mới, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh…

Nguồn:Nguyễn Hương