Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Chương trình khuyến công đến năm 2020


2015-09-01 - Ngày 24⁄8⁄2015 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 920⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

Mục tiêu của Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu đến năm 2020: Huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển vào một số ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có lợi thế của tỉnh như: Chế biến nông, lâm, thủy sản; khai thác và chế biến khoáng; sản xuất vật liệu xây dựng; bảo tồn và phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp và nghề truyền thống phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, du lịch và tiến tới xuất khẩu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Nội dung chương trình khuyến công bao gồm: tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề; nâng cao năng lực quản lý; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; thông tin tuyên truyền; hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; hợp tác quốc tế về khuyến công; kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao năng lực cơ quan thực hiện hoạt động khuyến công.

Về kinh phí, tổng kinh phí thực hiện chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu đến năm 2020 dự kiến là 29.458 triệu đồng trong đó: Nguồn hỗ trợ của ngân sách Nhà nước 17.206 triệu đồng, chiếm 58,41% gồm nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 9.889 triệu đồng, Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 7.317 triệu đồng;  Nguồn đóng góp của các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia chương trình là 12.252 triệu đồng, chiếm 41,59%.

Chi tiết Quyết định xem tại đây

Nguồn:Nguyễn Luyến