Chương trình hành động Chiến lược tăng trưởng xanh thuộc lĩnh vực công thương


2012-11-14 - Ngày 25 tháng 9 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1393⁄QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Căn cứ các quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển ngành. Sở Công thương ban hành Chương trình hành động Chiến lược tăng trưởng xanh:

Mục tiêu của phát triển xanh ngành công nghiệp là khuyến khích phát triển, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, tạo ra giá trị tăng cao. Ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ xanh và sản xuất sạch hơn nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tạo ra các sản phẩm xanh, giảm cường độ phát thải khí nhà kính góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường. Phấn đấu đến năm 2020: Giá trị sản phẩm tạo ra từ công nghệ xanh chiếm 40% đến 45% giá trị sản xuất công nghiệp; 70% đến 75% các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường; 30% đến 40% cơ sở sản xuất trên địa bàn áp dụng sản xuất sạch hơn.

Để đạt được mục tiêu trên ngành công thương có các kế hoạch hành động:

1. Phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh; ứng dụng khoa học hiện đại, tiên tiến; sử dụng tiết kiệm năng lượng vào sản xuất, tạo ra giá trị sản phẩm cao hài hòa và thân thiện với môi trường cho các cấp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực công thương và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao hiệu suất và sử dụng năng lượng giảm tiêu hao năng lượng trong hoạt động sản xuất công nghiệp: Nâng cao nhận thức hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo tồn tài nguyên theo hướng tiết kiệm của các doanh nghiệp công nghiệp; Thay đổi cơ cấu nhiên liệu trong công nghiệp, khai thác, sử dụng năng lượng sạch như: Nguồn năng lượng thủy điện, điện mặt trời…

3. Định kỳ rà soát, điều chỉnh quy hoạch ngành sản xuất, nhằm dần hạn chế, loại bỏ các cơ sở sản xuất phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm môi trường tạo điều kiện phát triển các ngành, cơ sở sản xuất xanh:

Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản: Hạn chế khai thác, chế biến thô sơ (đặc biệt không khai thác vàng sa khoáng) gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Đến năm 2020 các cơ sở khai thác, các khu vực khoáng sản phục vụ cho phát triển công nghiệp khai thác phải đảm bảo yêu cầu phát triển hiệu quả, bền vững, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, các di sản thiên nhiên và di tích lịch sử, bảo vệ các công trình có vị trí chiến lược quốc gia (như thủy điện Lai Châu, Bản Chát...) và có giá trị văn hoá.

Công nghiệp chế biến nông, lâm sản: Chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp chế biến với công nghệ tiên tiến hiện đại đảm bảo chất lượng tốt phục vụ cho xuất khẩu, tiêu dùng gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường.

Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Loại bỏ các cơ sở sản xuất gạch đất nung thủ công, khuyến kích sản xuất gạch không nung. Tiếp tục đầu tư có chiều sâu, đổi mới công nghệ, trang thiết bị để phát huy năng lực của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng hiện có, từng bước loại bỏ công nghệ lạc hậu, năng suất thấp, tiêu tốn năng lượng gây ô nhiễm môi trường.

Công nghiệp thủy điện: Khi thiết kế và thi công công trình thủy điện cần phải xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, xác định cấp công trình, tính toán kỹ thuật công trình, duy trì và phục hồi rừng đầu nguồn. Phải có kịch bản liên quan đến các sự cố đập và các phương án phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại cho cộng đồng trong phạm vi ảnh hưởng của đập. Việc phát triển thủy điện cần phải chú ý đến chính sách tái định cư cho người dân bị di dời, nơi ở mới phải đảm bảo tốt hơn nơi ở cũ.

Tiểu thủ công nghiệp và nghề truyền thống: Ưu tiên hỗ trợ đầu tư xây dựng các làng nghề truyền thống của địa phương như: dệt thổ cẩm, miến dong, rượu... theo hướng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Khu, cụm công nghiệp: Thu hút các dự án vào các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến khoáng sản, chế biến nông lâm sản gắn với chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

4. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; Khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng rộng rãi công nghệ khoa học hiện đại và thực hành áp dụng sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nhiên liệu, vật liệu giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ ô nhiễm môi trường. Để thực hiện kế hoạch hành động cần có các giải pháp: Áp dụng, thực hiện và hoàn thiện cơ chế chính sách sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh; Xây dựng chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị hiện đại, sản xuất các loại sản phẩm đảm bảo vệ sinh môi trường, phế liệu có khả năng tái chế hoặc được chôn lấp an toàn; Đối với các doanh nghiệp công nghiệp có nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường với mức độ cao, tập trung khối lượng chất thải lớn và phức tạp cần phải đặc biệt chú trọng và tăng cường công tác quản lý môi trường trong thời gian doanh nghiệp hoạt động; Ưu tiên, tập trung nguồn vốn để thực hiện chiến lược xanh đặc biệt nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và năng lượng tái tạo; Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng  cho cán bộ quản lý  và các doanh nghiệp về tăng trưởng xanh; Hướng dẫn doanh nghiệp cách thức tiếp cận công nghệ, sản xuất sạch hơn để thực hiện công nghiệp xanh.

Nguồn:Phòng Quản lý Công nghiệp