Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025


2012-06-22 - Ngày 18⁄6⁄2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 652⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

Theo đó, mục tiêu chung của Quy hoạch là sắp xếp lại các cửa hàng hiện có, định hướng xây dựng cửa hàng, kho xăng dầu mới khang trang, hiện đại, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật của toàn bộ mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương.

          Quy hoạch cũng đề ra mục tiêu cụ thể phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu theo các giai đoạn:

Giai đoạn 2012 - 2015, đầu tư xây mới 26 cửa hàng xăng dầu, trong đó có 01 cửa hàng loại I, 02 cửa hàng loại II, 17 cửa hàng loại III và 06 cửa hàng loại IV; xóa bỏ 01 cửa hàng tạm không đảm bảo điều kiện kinh doanh; cải tạo nâng cấp 15 cửa hàng để khắc phục sự mất cân đối của mạng lưới cửa hàng hiện có. Đầu tư xây dựng kho dự trữ xăng dầu giai đoạn I để đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu ổn định phục vụ ngày càng tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương.

          Giai đoạn 2016 - 2020, đầu tư xây mới 17 cửa hàng xăng dầu, trong đó có 01 cửa hàng loại I, 02 cửa hàng loại II, 09 cửa hàng loại III và 05 cửa hàng loại IV; tiếp tục cải tạo các cửa hàng hiện có. Trong trường hợp có nhu cầu phát sinh, có thể bổ sung xây dựng thêm tối đa 13 cửa hàng tại các địa điểm mới. Tiếp tục phát triển kho xăng dầu giai đoạn II để tăng lượng dự trữ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.

        Căn cứ vào quy mô và số lượng cửa hàng phát triển mới đến năm 2020, Quy hoạch đã xác định được nhu cầu tổng quỹ đất để phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh là 51.000m2, trong đó: Thị xã Lai Châu cần 7.400m2, huyện Phong Thổ cần 4.400m2, huyện sìn Hồ cần 9.100m2, huyện Mường Tè 10.400m2, huyện Tam Đường cần 6.100m2, huyện Tân Uyên cần 5.400m2, huyện Than Uyên cần 8.200m2. Tổng nhu cầu vốn đầu tư xây mới và cải tạo cửa hàng xăng dầu đến năm 2020 là 155.900 triệu đồng, trong đó: Nhu cầu vốn để đầu tư phát triển xây mới 43 cửa hàng là 142.100 triệu đồng, nhu cầu vốn cải tạo 33 cửa hàng hiện có là 13.800 triệu đồng. Nguồn vốn đầu tư phát triển cửa hàng xăng dầu do các doanh nghiệp tự đầu tư.

          Quy hoạch cũng đã đề ra các giải pháp chủ yếu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện thị trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch.

         Quyết định phê duyệt Quy hoạch là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và định hướng phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong giai đoạn từ nay đến năm 2025./.

         Chi tiết Quyết định phê duyệt Quy hoạch xem tại đây.

Nguồn:Phòng Quản lý thương mại - SCT